Asetu ehdolle TaiYo:n edustajistovaaleissa

Sinä maksat ylioppilaskunnalle vuodessa 62 euroa jäsenmaksua. Nyt päätetään siitä, mitä rahoilla tehdään tai kuinka suuri jäsenmaksun ylipäätään pitäisi olla. Asetu ehdolle

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vaaleissa saavat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet. Seuraavat edustajistovaalit käydään 2.–3.11.2021. Edustajistossa on 15 jäsentä ja saman verran varajäseniä, ja vaaleissa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Tänä syksynä vaali toimitetaan ensimmäistä kertaa sähköisenä äänestyksenä.

Ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta on antanut virallisen vaalijulistuksen, joka on nähtävissä täältä. Lisätietoa vaaleista saat osoitteesta taiyo.fi/vaalit

Edustajisto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa päättämään ylioppilaskunnan keskeisimmistä asioista, kuten jäsenmaksun suuruudesta, rahankäytöstä, toiminnan tavoitteista ja hallituksen valinnasta. Jokainen TaiYo:n jäsen, läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautunut, voi asettua ehdolle edustajistovaaleissa. Voit lukea tarkemmin ehdokkuudesta ja asettua ehdolle täältä.

Become a candidate in ArtSU’s Representative Council elections.

You pay the student union a membership fee of 62 euros a year. It is now decided what will be done with the money or how high the membership fee should be at all. Become a candidate

In the University of the Arts Student Union the highest decision-making power is exercised by the Representative Council, which is elected by election for two years at a time. All members of the Student Union, ie all students of the University of the Arts Helsinki, may vote and stand for election. The next Representative Council elections will be held this fall, in the beginning of November. The Representative Council has 15 members and an equal number of vice members. The election uses a proportional electoral system and this fall, the election will be held for the first time by electronic vote.

The central election committee of the Student Union has issued an official election declaration, which can be seen here. More information about the elections can be found at taiyo.fi/vaalit.

The Representative Council meets 4–6 times a year to decide on the most important issues of the Student Union, such as the amount of the membership fee, the use of funds, the objectives of operations and the election of the Student Union Board. Every member of the Student Union (registered as present or absent) can become a candidate in the Representative Council elections. You can read more about candidacy and how to become a candidate here.

Ställa upp som kandidat i KonSts delegationsval

Du betalar studentkåren en medlemsavgift på 62 euro per år. Det är nu bestämt vad som ska göras med pengarna eller hur hög medlemsavgiften alls ska vara. Kandidera

I Konstuniversitetets studentkår utövar delegationen den högsta beslutanderätten. Delegationen väljs genom val för två år i taget. Alla medlemmar i studentkåren får rösta och ställa upp på val. Nästa delegationsval kommer att hållas i november 2021. Delegationen har 15 delegationsmedlemmar och lika många suppleanter, och valet genomförs med det proportionella valsystemet. I höst hålls valet för första gången genom elektronisk omröstning.

Studentkårs centralvalkommission har utfärdat en officiell valdeklaration, som kan ses här. För mer information om valet, besök taiyo.fi/vaalit/.

Delegationen sammanträder 4–6 gånger om året för att besluta om de viktigaste frågorna i studentkåren, till exempel medlemsavgiftens storlek, användning av avgifter, målen för verksamheten och val av studentkårens styrelse. Alla medlemmar av studentkåren (både närvaro- och frånvaroanmälda) kan kandidera i delegationsvalet. Läs mer om kandidatur och hur ställa upp som kandidat här.