TaiYo:n avustukset projekteille ja yhdistyksille ovat haussa! Apply for ArtSU’s grants for projects and student associations!

På svenska nedan | In English below

TaiYo:n avustukset projekteille ja yhdistyksille ovat haussa!

Taideyliopiston ylioppilaskunta tukee jäsentensä projekteja ja järjestöjen toimintaa rahallisin avustuksin. Avustuksia on kahdenlaisia: Projektiavustuksia myönnetään TaiYo:n jäsenille, akatemiajaostoille ja opiskelijajärjestöille yhteisöllisiin tai taiteellisiin projekteihin – kyseessä voi olla niin opiskelijoiden vapaa-ajan tapahtuma, liikuntavuoro kuin yhteisöllinen taideprojektikin, kunhan se palvelee laajasti ja avoimesti Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisöä. Järjestöavustukset taas on tarkoitettu TaiYo:n piirissä toimivien yhdistysten normaalin vuosittaisen toiminnan tukemiseen; isompiin yksittäisiin projekteihin järjestötkin voivat hakea projektiavustusta. Molemmat avustukset myöntää TaiYo:n hallitus kirjallisten, perusteltujen hakemusten pohjalta.

Syksyn 2021 avustukset ovat nyt haussa! Kaikkia avustuksia haetaan lähettämällä hakemus osoitteeseen taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi 5.10. mennessä. Avustuksia voi hakea ja niitä voidaan myöntää tilanteen mukaan jatkuvalla haulla muinakin aikoina, mutta määräaikaan mennessä tulleet hakemukset ovat aina etusijalla eli niillä on paremmat mahdollisuudet saada hakemansa avustus.

Ennen hakemuksen lähettämistä tutustu avustusten myöntämisen kriteereihin ja käytäntöihin täältä.

  • Projektiavustukset: Hakemukseen tulee sisältyä haettava summa, lyhyt kuvaus projektista ja sen alustava talousarvio. Kaikki myönnettävät summat ovat maksimisummia, ja lopulliset avustukset maksetaan aina toteutuneiden kulujen perusteella kuitteja ym. vastaan (osa avustuksesta voidaan erikseen sopimalla maksaa myös ennakkoon). Projektiavustuksiin on varattu syksyksi 2021 yhteensä 3400 euroa, ja niitä voidaan myöntää vain vuoden 2021 aikana toteutettaville tai pitkälle valmisteltaville projekteille.
  • Järjestöavustukset: Hakemukseen tulee sisältyä haettava summa sekä lyhyt selvitys järjestön taloudellisesta tilanteesta ja kuluvalle vuodelle suunnitellusta toiminnasta. Avustuksia voidaan myöntää vain virallisesti TaiYo:n piirissä toimiville yhdistyksille. Järjestöavustuksiin on varattu syksyllä 2021 yhteensä 300 euroa.
  • Jaostoavustukset: Kullekin akatemiajaostolle on laskettu mahdollisuus 300 euron suuruiseen jaostoavustukseen. Hakemukseen tulee sisältyä lyhyt selvitys taloudellisesta tilanteesta ja kuluvalle vuodelle suunnitellusta toiminnasta.

Hyödynnä siis ylioppilaskunnan tarjoama tuki ja hae avustusta projektillesi tai yhdistyksellesi!

Tarkempia tietoja ja apua hakemiseen voi kysellä TaiYo:n pääsihteeri Lauri Grünthalilta (taiyo-paasihteeri (ät) uniarts.fi, p. 040 710 4296).

Ansök om KonSts bidrag för projekt och föreningar!

Konstuniversitetets studentkår ger ekonomiska bidrag för medlemmarnas projekt och föreningarnas verksamhet. Det finns två slags bidrag: Projektbidrag ges till medlemmar i KonSt, till akademisektioner och till föreningar för gemenskapsskapande eller konstnärliga projekt – det kan handla om såväl fritidsevenemang för studenterna, studentgruppernas självledda motionspass som kollektiva konstprojekt, så länge de är öppna och gagnar samhörigheten mellan studenterna på Konstuniversitetet i stort. Bidrag till föreningar är avsedda för normal verksamhet av föreningar som verkar inom KonSt; för större enskilda projekt kan också föreningarna ansöka om projektbidrag. Alla bidrag beviljas av styrelsen för KonSt på basis av skriftliga, motiverade ansökningar.

Nu kan man ansöka om bidrag för hösten 2021! Alla ansökningar skickas till adressen taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, senast 5.10. Ansökan är kontinuerlig, så bidrag kan sökas och beviljas också andra tider på året, men ansökningar som lämnas in före ansökningstidens utgång prioriteras och har alltså större chanser att bli beviljade.

Innan du skickar in din ansökan, läs kriterierna för beviljande av bidrag här.

  • Projektbidrag: Av ansökan ska framgå hur stor summa man ansöker om, en kort beskrivning av projektet och en preliminär budget. Alla beviljade summor är maximisummor och det slutgiltiga bidraget betalas alltid ut enligt de reella kostnaderna, mot uppvisande av kvitton o.dyl. (en del av bidragen kan genom skild överenskommelse betalas ut också i förväg). Maximisumman för alla projektbidrag som kan beviljas under hösten 2021 är 3400 €, och de kan beviljas endast till projekt som realiseras eller huvudsakligen prepareras under år 2021.
  • Bidrag till föreningar: Av ansökan ska framgå hur stor summa man ansöker om och en kort utredning om föreningens ekonomiska situation och den verksamhet som planerats för året. Bidrag beviljas endast till föreningar som officiellt verkar inom KonSt. Maximisumman för alla bidrag till föreningar som kan beviljas under hösten 2021 är 300 €.
  • Bidrag till akademidirektioner: En möjlighet för ett bidrag på 300 har räknats för varje akademidirektion. Av ansökan ska framgå hur stor summa man ansöker om och en kort utredning om föreningens ekonomiska situation och den verksamhet som planerats för året.

Mera information och hjälp med ansökningen kan du få av KonSts generalsekreterare Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, tfn 040 710 4296).

Apply for ArtSU’s grants for projects and student associations!

The Student Union supports its members’ projects and associations with grants. There are two kinds of grants: Project grants are given to ArtSU members, committees and student associations for social and artistic projects, e.g. student pastime events, practice times for students’ sport groups or socially engaged art projects, as long as they are focused on the University of the Arts’ students. Student association grants are meant to support the normal yearly activities of associations operating within ArtSU – for single larger projects also associations can apply for project grants. All grants are given by the Student Union board based on written, motivated applications.

You can now apply for the grants of autumn 2021! All grants are applied for by sending an application to the address taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi by 5 October. Grants can also be applied for and given on a continuous basis, but applications that arrive by the given deadline have priority, meaning they have a better chance of getting funded.

Before submitting your application, read the grant criteria and practices here.

  • Project grants: The application should include the applied amount, a short description of the project and a preliminary budget for the project. All grants are given as maximum amounts, and the final grants are always paid according to realized expenses (you must show the receipts). A part of the grant can also be given in advance, if such an agreement is made. Grants are not usually given to projects that can be realized in the Space for Free Arts with the Space’s own financial support, or to the artistic work of individual students or small groups unless they are more widely connected to and serve the whole student community of the University of the Arts. A maximum total of 3400 € can be given out as project grants during the year 2021, and they can only be given to projects carried out or for the most part prepared during 2021.
  • Association grants: The application should include the applied amount and a short description of the association’s financial situation and activities planned for the year in question. These grants can only be given to associations officially operating within ArtSU. A maximum total of 300 € can be given out as association grants during the autumn 2021.
  • Academy division grants: Each department of the Academy has an opportunity for a departmental grant of EUR 300. The application should include the applied amount and a short description of the association’s financial situation and activities planned for the year in question.

Further information and help with applying for a grant is available from ArtsU’s Secretary General Lauri Grünthal (taiyo-paasihteeri (at) uniarts.fi, tel. 040 710 4296).