Jaostot ja ainejärjestöt

Jaostot

Taideyliopiston ylioppilaskunnan alaisuudessa toimii kolme akatemiakohtaista  jaostoa: Kuvataideakatemian jaosto, Sibelius-Akatemian jaosto ja Teatterikorkeakoulun jaosto. Jaostot toimivat oman akatemiansa opiskelijoiden yhdyssiteenä, huolehtivat akatemiakohtaisten tapahtumien järjestämisestä ja akatemian opiskelijaperinteiden ylläpitämisestä sekä osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oman alansa ja akatemiansa opiskelijoiden edunvalvontaan.

Lisätietoja jaostoista ja niihin liittymisestä saat jaostojen puheenjohtajilta:
KuvA-jaosto:
SibA-jaosto:
TeaK-jaosto: Elli Kujansuu, teak.jaosto-pj (at) uniarts.fi

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt ovat opiskelijoiden piirissä toimivia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on yhdistää saman oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää toimintaa. Ylioppilaskuntatoiminnan lisäksi ainejärjestöjen kautta pääsee kokemaan perinteistä ylioppilaskulttuuria, ja samalla voi vaikuttaa oman opiskelualansa ja osastonsa asioihin.

Taideyliopistossa ainejärjestöjä toimii tällä hetkellä lähinnä Sibelius-Akatemiassa, jonka ainejärjestöt on esitelty alla. Lisäksi Teatterikorkeakoulussa toimii valo- ja äänisuunnittelun opiskelijoiden yhdistys VÄSy.

Kamus

Ainejärjestön tarkoitus on toimia kansanmusiikin opiskelijoiden edunvalvojana ja linkkinä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Ainejärjestö edistää opiskelijoiden hyvinvointia opiskeluaikana järjestämällä jameja, bileitä ym. virkistystoimintaa sekä osallistuu taiteelliseen keskusteluun Akatemiassa. Ainejärjestö osallistuu opettajien viikkokoukseen ja raportoi käsiteltävistä aiheista opiskelijoille.

Puheenjohtajana toimii vuonna 2022 Tuike Suomalainen (tuike.suomalainen (at) uniarts.fi)

Kimu ry

Kimu ry toimii Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän opiskelijoiden etujärjestönä ja edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Kimu ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Sibelius-Akatemian Helsingin kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän tutkinto-opiskelijat ja kannatusjäseniksi kaikki halukkaat.

Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmän opiskelijoiden yhteisöllisyyttä lisäävää virkistystoimintaa ja tapahtumia sekä edistää eri aineryhmien ja -järjestöjen yhteistoimintaa. Kimu ry huolehtii myös aineryhmän opiskelijoiden edunvalvonnasta ja pitää aktiivisesti keskusteluyhteyttä opettajien ja opiskelijoiden kesken.

Yhdistyksen tehtäviä hoitaa eri vuosikurssien opiskelijoista koostuva hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa syyslukukaudella. Tapahtumista tiedotetaan joko N-talon kellarikerroksen ”Kimun mutkan” ilmoitustaulun tai sähköpostilistan kautta. Voit myös ottaa yhteyttä Kimu ry:n puheenjohtajaan Sini Huopaniemeen (sini.huopaniemi (at) uniarts.fi).

Kukko ry

Laulumusiikin osaston opiskelijoiden ainejärjestö Kukko ry. edistää ja valvoo opiskelijoidensa hyvinvointia. Ainejärjestö pyrkii toimimaan väylänä opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä tehden tiivistä yhteistyötä osaston kanssa. Kukko ry. edistää toimivaa ja viihtyisää opiskeluympäristöä.

Edunvalvontatoiminnan lisäksi Kukko ry. järjestää opiskelijoille virkistystilaisuuksia. Lisäämme opiskelijoiden positiivista elämänasennetta ja erilaisia hyvinvointia lisääviä virikkeitä. Kukko ry järjestää myös omia konsertteja sekä tietysti ilakointi-iltamia!

Keväällä 2023 Kukko ry:tä johtaa Riikka Mäkelä.
Sähköpostiosoite: rykukko@gmail.com

Maine ry

Maine ry on vuonna 2005 perustettu Sibelius-Akatemian musiikkikasvattajien ainejärjestö, jonka perusjäseniksi voivat liittyä kaikki Sibelius-Akatemiassa musiikkikasvatuksen osastolla tutkintoa suorittavat opiskelijat. Ainejärjestön kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki halukkaat.

Maine ry:n tehtävänä on huolehtia jäsentensä opiskeluaikaisesta hyvinvoinnista ja viihtymisestä järjestämällä bileitä, retkiä ym. virkistystoimintaa sekä toimia jäsentensä edunajajana ja äänitorvena Sibelius-Akatemiassa. Maine ry. osallistuu myös aktiivisesti musiikkikasvatusta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä toimii tiiviissä yhteistyössä Taideyliopiston ylioppilaskunnan kanssa.

Maine ry. tiedottaa jäseniään ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sähköpostitse ja somessa. Maine ry:n vuosikokoukset järjestetään keväällä ja syksyllä. Syksyn kokouksessa jäsenistö valitsee keskuudestaan seuraavan vuoden hallituksen.

Maineen vuoden 2022 puheenjohtaja on Emilia Hellsten, ja Maineen sähköpostiosoite on maineen.oma@gmail.com

Sakko ry

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Kuopion osaston opiskelijoilla on oma opiskelijayhdistys SAkKo ry eli Sibelius-Akatemian Kuopion opiskelijat ry. Se on perustettu vuonna 1989. SAkKo toimii opiskelijoidensa edunvalvontajärjestönä sekä järjestää vapaa-ajan toimintaa, retkiä ja opintomatkoja.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus valitaan vuosittain syksyllä yleiskokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä sekä ensimmäisen vuosikurssin tarkkailijajäsen. Hallituksen tehtäviin kuuluu mm. vapaa-ajan toiminnan järjestäminen.

Sakko ry:n puheenjohtajana toimii Aada Wirberg, (aada.wirberg (at) uniarts.fi)

Sima ry

SIMA ry eli Sibelius Academy Managers of Arts perustettiin vuonna 2007, jolloin Sibelius-Akatemian Arts Management -koulutusohjelma täytti 10 vuotta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Arts Management -koulutusohjelman opiskelijoiden yhteiskunnallisia, taiteellisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä heidän opintojensa aikana sekä edistää koulutusohjelman kansallista ja kansainvälistä tunnettavuutta.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen läsnäolevaksi ilmoittautunut Arts Management -koulutusohjelman opiskelija ja yli kolme kuukautta koulutusohjelmassa opiskelevat vaihto-opiskelijat, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt.

SIMA ry:tä pyörittää hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Kara Koskinen (kara.koskinen (at) uniarts.fi)

Unisono ry

Unisono ry on Sibelius-Akatemian klassisen musiikin instrumenttiopiskelijoiden ainejärjestö. Ota yhteyttä: unisonory@gmail.com

Vastaa