Opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat lisäksi saada yleistä asumistukea (ks. alla). Opintotuen tarkoituksena on turvata opiskeluaikainen toimeentulo. Myöntämisperusteita ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Lisää tietoa opintotuesta löydät Kelan sivuilta www.kela.fi/opintotuki sekä yliopiston sivuilta https://opiskelija.uniarts.fi/yleistieto/opintotuki/

Tarkista aina oma henkilökohtainen opintotukitilanteesi Kelasta – opiskelijatoverisi tilanne voi olla erilainen!

 • Opintoraha on valtion rahoittama avustus, joka maksetaan kuukausittain. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintorahan määrään vaikuttavat oppilaitoksesi, ikäsi, asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona, oletko avioliitossa ja onko sinulla lapsia. Itsenäisesti asuvan, lapsettoman korkeakouluopiskelijan opintorahan määrä on 1.1.2023 alkaen 268,23 €.
 • Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos Kela myöntää sinulle lainatakauksen, voit hakea lainan valitsemastasi pankista. Sovit opintolainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta pankkisi kanssa. Opintolainaa voi saada enintään 650 €/kk, ulkomaan opinnoissa 800 €/kk. Lainantakausta ei ole pakko käyttää, ellei sitä tarvitse. Opiskelijan kannattaa pyytää eri pankeilta tarjous opintolainasta, sillä lainaehdot voivat vaihdella pankeittain. On tärkeää tutustua huolella lainaehtoihin.
 • Opintotukihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista muutoksista on välittömästi ilmoitettava Kelalle. Muutoksista ilmoitat kaikkein kätevimmin asiointipalvelussa Kelan nettisivuilla (www.kela.fi/opiskelijat). Liikaa tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin.
  • Opintotukikuukausien määrä riippuu suoritettavan tutkinnon laajuudesta ja siitä, milloin olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi.
  • Opintotuki myönnetään ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen sen laajuuden perusteella. Kun olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista varten myönnetään se tukikuukausimäärä, joka on jäljellä tutkintojen yhteenlasketun laajuuden mukaisesta enimmäistukiajasta (kuitenkin enintään suoritettavan ylemmän korkeakoulututkinnon laajuuden mukainen enimmäistukiaika).
  • Jos yliopisto-opiskelija opiskelee kesäkuukausien aikana päätoimisesti ja suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja, voidaan tuki myöntää erillisestä hakemuksesta myös kesä-, heinä- ja elokuuksi. Huomioithan että myös kesäopintotuki kuluttaa käytössä olevia opintotukikuukausia normaaliin tapaan. Hae kesäopintotukea joko verkossa Kelan Opintotuki-sivulla tai opintotuen muutoslomakkeella.
  • Jos sairastut kesken opintojen, voit jäädä sairauslomalle. Sairausajalta voit opintotuen sijaan saada sairauspäivärahaa. Lisätietoja: www.kela.fi/opintotuki-jos-sairastut.

HUOM: Opintotuessa, kuten muissakin sosiaalietuuksissa, on yleensä edellytys Suomen kansalaisuudesta. Mikäli et ole Suomen kansalainen, voit olla oikeutettu opintotukeen Suomessa jos:

Opinnoissa edistyminen

Opintotuen saaminen edellyttää opinnoissa edistymistä. Jos sinulle ei ole kertynyt tarpeeksi opintosuorituksia, Kela tai opintotukilautakunta lähettää sinulle selvityspyyntökirjeen. Vastaa selvityspyyntöön ja selvitä syyt, joiden vuoksi opintosi ovat hidastuneet. Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, jos opintosi ovat tilapäisesti hidastuneet hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi oma tai lähiomaisen sairaus tai muuten vaikea elämäntilanne. Kela tai opintotukilautakunta voivat myös edellyttää, että suoritat tietyssä ajassa vaaditun määrän opintoja.

Opintotukesi maksaminen lakkautetaan, jos:

 • et vastaa selvityspyyntöön, tai
 • et esitä hyväksyttäviä syitä opintojen hitaaseen edistymiseen.

Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella. Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tukea tai palauttaa jo maksettua tukea. Tuki kannattaa perua, jos lukuvuosi, jolloin opintojesi edistyminen on hidastunut, on yhä kesken. Lisätietoja: www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot.

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainahyvityksen. Se tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainastasi. Opintolainahyvitys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen. Lisätietoja: www.kela.fi/opintolainahyvitys.

Opintotuen tulovalvonta

Vuoden aikana ansaitsemasi tulot vaikuttavat opintotukeen. Tulovalvonnassa tuloina otetaan huomioon muun muassa:

 • palkkatulot
 • veronalaiset sosiaalietuudet ja aikuiskoulutustuki
 • osinkotulot
 • vuokratulot
 • perhe-eläke
 • lomarahat ja luontoisedut
 • freelancer-palkkiot
 • reserviläispalkka.

Myös saamasi apurahat ja stipendit ovat tuloa opintotuen tulovalvonnassa. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettua apurahaa ei kuitenkaan huomioida tulona. Opintorahaa, asumistukea ja opintolainaa ei myöskään huomioida tuloina.

Vuositulorajasi määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta olet kalenterivuoden aikana nostanut opintotukea. Tuloja ei tutkita opintotukea maksettaessa vaan sinun on itse huolehdittava, että vuositulorajasi ei ylity. Tulojen valvonta tehdään jälkikäteen verotustietojen valmistuttua. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin opintotukisäädösten mukaan 7,5 % korolla. Tilanteen voi välttää opintotuen vapaaehtoisella palautuksella, joka tulee tehdä tukivuotta seuraavan toukokuun loppuun mennessä. Voit tarkistaa vuositulorajasi sekä peruuttaa tai palauttaa tukea Kelan sivuilla osoitteessa www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot.

Yleinen asumistuki

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Yleinen asumistuki maksetaan aina ruokakuntakohtaisesti. Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä, asunnon sijaintikunta, ja bruttokuukausitulojen yhteismäärä.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat:

 • samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset (avio- ja avopuolisot sekä isovanhemmat, vanhemmat ja lapset)
 • muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset
 • yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet
 • erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan kuuluvat:

 • päävuokralainen ja alivuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia
 • erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta.

HUOM! Kela tulkitsee siis ruokakunnaksi kaikki yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet henkilöt. Esimerkiksi jaetussa kimppakämpässä kannattaa tästä syystä pyrkiä tekemään kaikille omat huonekohtaiset vuokrasopimukset, jotta vuokralaisia ei tulkita tulovalvonnassa samaksi ruokakunnaksi. Soluasunnossa, jossa kaikilla asukkailla on omat huoneet ja niihin erilliset vuokrasopimukset, henkilöt eivät muodosta keskenään ruokakuntaa vaan jokainen hakee itsenäisesti asumistukea omana ruokakuntanaan.

Voit tarkistaa asumistukesi suuruuden Kelan sivuilta löytyvällä asumistukilaskurilla (www.kela.fi/ laskurit). Asumislisän suuruutta laskettaessa tulot arvioidaan joko jatkuvina tuloina (säännölliset kuukausitulot) tai keskiarvotulona (kuukausittainen keskiarvo vuosituloista laskettuna, useimmiten opiskelijat ja freelancerit). Opintoraha huomioidaan tuloksi asumistukea laskettaessa, opintolainaa sen sijaan ei. Asumistukea ei huomioida opintotuen tulovalvonnassa. Asumistukea maksetaan myös kesäkuukausilta, vaikka et suorittaisi opintoja tuolloin.

Lisätietoja: www.kela.fi/asumiseen-tukea-opiskelijalle.

Vastaa