Studiestöd

Studiestödet består av studiepenning och statsgaranti för studielån. Studerande som bor på hyra i Finland kan dessutom få allmänt bostadsbidrag (se punkt allmänt bostadsbidrag). Syftet med studie­stödet är att trygga utkomsten under studietiden. Studiestöd kan beviljas om du studerar på heltid, har framgång i studierna och är i behov av ekonomiskt stöd. Mer information om studiestödet hittar du på FPA:s webbsidor www.kela.fi/web/sv/studiestod och på Artsi: Studier -> Studerandes vardag och välmående -> Studiestöd och andra förmåner. Kontakta alltid FPA för att få exakt information om din individuella situation gällande studiestödet – din studiekamrat kan ha en annorlunda situation!

 • Studiestödet finansieras av staten och utbetalas månatligen. Studiepenningen är skattepliktig inkomst. Hur mycket du får i studiepenning påverkas av vilken läroanstalt du studerar vid, din ålder, om du bor självständigt eller hos en förälder, om du är gift och om du har barn. Studie­penningens belopp för högskolestuderande som bor självständigt och inte har barn är 252,76 € från och med 1.8.2020.
 • Studielånet är ett statsgaranterat lån som man måste betala tillbaka. Om FPA beviljar dig stats­garanti för studielån kan du ansöka om studielån hos den bank du själv väljer. Kom överens med din bank om räntan och återbetalningsschemat för ditt studielån. Beloppet av studielånet är högst 650 €/månad och 800 €/månad för studier utomlands. Du behöver inte lyfta studie­lånet om du inte behöver det. Det lönar sig att be om en offert på studielån från flera banker eftersom lånevillkoren kan variera från bank till bank. Det är viktigt att bekanta sig noggrant med lånevillkor.
 • Om det sker ändringar i förhållandena efter att du har lämnat in din studiestödsansökan ska du omedelbart anmäla detta till FPA. Det lättaste sättet att anmäla ändringarna är via e-tjänsten på FPA:s webbplats (www.kela.fi/web/sv/studerande). Om du har fått för mycket i studiestöd eller om studiestöd har betalats utan grund kommer det att återkrävas.
  • Din maximala stödtid beror på examens omfattning och när du inlett dina första högskole­studier.
  • Studiestödet beviljas först för avläggandet av den lägre högskoleexamen enligt dess om­fattning. Efter att du har avlagt den lägre högskoleexamen, beviljas du studiestödet för avläggandet av den högre högskoleexamen. Antalet stödmånader beror på hur många månader du har kvar av den maximala stödtiden enligt studiernas omfattning, men för avläggandet av enbart högre högskoleexamen beviljas dock högst den maximala stödtiden som motsvarar examens omfattning.
  • Om en universitetsstuderande studerar under sommarmånaderna på heltid och avlägger studier som hör till examen, kan stödet beviljas även för juni, juli och augusti på basis av en separat ansökan. Notera att även sommarstudiestödet förbrukar den maximala stödtiden som normalt. Ansök om sommarstudiestöd antingen på nätet på FPA:s sida om studiestöd eller med blanketten Meddelande om förändringar gällande studiestödet.
  • Om du blir sjuk mitt under studierna kan du bli sjukledig. I stället för studiestöd kan du få sjukdagpenning för sjukdomstiden. Mer information: www.kela.fi/web/sv/for-vem-om-du-blir-sjuk.

OBS: Studiestödet, såsom andra sociala stöd i Finland, kräver finskt medborgarskap.

Framgång i studierna

För att du ska kunna få studiestöd måste du göra tillräckliga framsteg i studierna. Om du inte gör tillräckliga framsteg i studierna kan FPA skicka en begäran om utredning till dig. Besvara den och uppge orsakerna till att dina studier fördröjts. Du kan fortfarande få studiestöd om det finns en god­tagbar orsak till att din studietakt tillfälligt varit långsam. Godtagbara orsaker kan till exempel vara att du eller en nära anhörig har drabbats av sjukdom eller att din livssituation varit svår på något annat sätt. FPA kan också förutsätta att du inom en viss tid fullgör de studieprestationer som krävs.

FPA drar in ditt studiestöd om du:

 • inte svarar på FPA:s begäran om utredning, eller
 • inte framför någon godtagbar orsak till att studierna framskrider långsamt.

Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella. Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tukea tai palauttaa jo maksettua tukea. Tuki kannattaa perua, jos lukuvuosi, jolloin opintojesi edistyminen on hidastunut, on yhä kesken. Lisätietoja: www.kela.fi/opintojen-edistyminen-korkeakouluopinnot.

Studiestödet kan även återkrävas om antalet studieprestationer varit synnerligen litet och det av omständigheterna framgår att du inte ens haft för avsikt att studera. Om du vill minska antalet stödmånader som beaktas vid kontrollen av studieframgången kan du annullera stöd eller betala tillbaka stöd som redan betalats ut. Det lönar sig att annullera stödet om det läsår då dina studier har fördröjts ännu pågår. Mer information: www.kela.fi/web/sv/studieframgang-framgang-i-hogskolestudier.

Studiestödets inkomstkontroll

De inkomster som du förtjänar under året påverkar ditt studiestöd. Inkomster som beaktas i studiestödets inkomstkontroll är bland annat:

 • löneinkomst
 • skattepliktiga socialförmåner och vuxenutbildningsstöd
 • aktieutdelning
 • hyresinkomst
 • familjepension
 • semesterpenningar och naturaförmåner
 • frilansarvoden
 • reservistlön.

Dessutom beaktar FPA stipendier som inkomster i studiestödets inkomstkontroll. Stipendier som beviljats för utbytesstudier beaktas dock inte som inkomst. Studiepenning, bostadstillägg och studielån beaktas inte heller som inkomst.

Årsinkomstgränsen fastställs utgående från hur många månader du haft studiestöd under kalender­året. Du måste själv se till att din årsinkomst inte stiger över din årsinkomstgräns, eftersom FPA inte kontrollerar inkomster vid betalningen av studiestödet. Inkomstkontrollen görs i efterhand efter att beskattningen färdigställts. Om du tjänar mer än inkomstgränsen, kräver FPA tillbaka det studiestöd som betalats ut för mycket. Beloppet höjs med 7,5 procent enligt lagen om studiestöd. Du kan undvika situationen genom att frivilligt betala tillbaka studiestöd, vilket ska göras senast i slutet av april som följer stödsåret. Du kan kontrollera din årsinkomstgräns samt annullera eller betala till­baka studiestöd på FPA:s webbsidor www.kela.fi/web/sv/studiestod-egna-inkomster.

Allmänt bostadsbidrag

Studerande som bor på hyra i Finland kan få allmänt bostadsbidrag. Det allmänna bostadsbidraget gäller per hushåll. Bostadsbidragets storlek beror på antalet vuxna och barn i hushållet, i vilken kommun bostaden är belägen och det totala beloppet av hushållets bruttomånadsinkomster.

Till samma hushåll hör:

 • släktingar som bor i samma bostad (makar, sambor, far- och morföräldrar, föräldrar och barn)
 • makar och minderåriga barn som bor på annat håll
 • personer som har ett gemensamt hyresavtal
 • personer som hyr en del av en bostad med ett separat hyresavtal, om de enligt hyresavtalet eller en bilaga till det är ansvariga för hyran för hela bostaden.

Till olika hushåll hör:

 • personer som hyr en del av en bostad med ett separat hyresavtal, om de inte är nära släktingar eller om de enligt hyresavtalet eller enligt en bilaga till det inte är gemensamt ansvariga för hyran för hela bostaden.
 • huvudhyresgästen och en underhyresgäst, om de inte är nära släktingar

OBS! FPA tolkar att de personer som har ett gemensamt hyresavtal har ett gemensamt hushåll. Därför är det bäst att teckna ett separat hyresavtal för varje rum om man bor i en kompisbostad tillsammans med andra människor så att hyresgästerna inte anses höra till samma hushåll i studie­stödets inkomstkontroll. När man bor i en kollektivbostad där alla invånare har sina egna rum och separata hyresavtal, utgör invånarna inte ett hushåll utan varje person söker bostadsbidrag indi­viduellt för sitt eget hushåll.

Du kan kontrollera beloppet av bostadsbidraget med en räknare på FPA:s webbsida:www.kela.fi/laskuritNär bostadsbidragets belopp beräknas uppskattas varje persons inkomst antingen som fort­löpande inkomst (regelbundna månadsinkomster) eller genomsnittlig inkomst (det månatliga genomsnittet av årsinkomsterna, gäller oftast studerande och frilansare). Studiepenningen beaktas som inkomst i samband med bostadsbidraget, studielån beaktas inte. Bostadsbidraget beaktas inte som inkomst i samband med studiestödet. Bostadsbidraget betalas även för sommarmånaderna, även om du inte avlägger studier under den tiden.

Mer information: www.kela.fi/asumiseen-tukea-opiskelijalle.

Kommentera