Du betalar studentkåren en medlemsavgift på 62 euro per år. Det är nu bestämt vad som ska göras med pengarna eller hur hög medlemsavgiften alls ska vara. Rösta elektroniskt i KonSts delegationsval den 28.10, 2.11 eller 3.11.

Länken till röstningssystemet kommer att uppdateras här innan valet börjar.

Vilket val?

I Konstuniversitetets studentkår utövar delegationen den högsta beslutanderätten. Delegationen väljs genom val för två år i taget. Alla medlemmar i Studentkåren, det vill säga alla studenter vid Konstuniversitetet, får rösta och ställa upp på val. Nästa delegationsval kommer att hållas i november 2021. Delegationen har 15 delegationsmedlemmar och lika många suppleanter, och valet genomförs med det proportionella valsystemet. I höst hålls valet för första gången genom elektronisk omröstning som är öppenvaldagarna 28.10, 2.11 och 3.11 kl. 8–20. Länken till röstningssystemet kommer att uppdateras på denna sida innan valet börjar.

Vem är kandidater, vem får rösta?

I delegationsval får rösta alla Konstuniversitetets studerande, dvs sudentkårens medlemmar. Det finns totalt 21 kandidater från olika akademier i valet, och 15 fullvärdiga medlemmar i representationsrådet väljs bland dem. Resterande kandidater väljs vicemedlemmar. Du kan läsa mer om kandidaterna här.

Vad beslutar delegationen?

Delegationen sammanträder 4–6 gånger om året för att besluta om de viktigaste frågorna i studentkåren, till exempel medlemsavgiftens storlek, användning av avgifter, målen för verksamheten och val av studentkårens styrelse. Du kan läsa mer om delegationens verksamhet och beslutsfattandehär..

Vad är studentkår?

Delegationen utövar högsta beslutanderätt i Konstuniversitetets studentkår. Studentkåren, eller KonSt, är en egen organisation, som bestäms av studenterna och vars medlemmar alla är alla studerande på grundexamensnivå vid Konstuniversitetet. Varje studerande betalar en årlig medlemsavgift till studentkåren för att finansiera studentkårens verksamhet. Du kan läsa mer om vad studentkåren gör och varför det finnshär.

Valdeklaration (på finska)