Kom med i verksamheten!

I Konstuniversitetets studentkår kan du vara med på många olika sätt: i delegationen som beslutar om huvudlinjer, i styrelsen som driver praktisk verksamhet, i universitetsförvaltningen som studentrepresentant, i sektioner och ämnesföreningar som aktiv medlem eller vid evenemang som volontär. Kom gärna med och fråga oss om du vill veta mera, det finns alltid behov av bra och aktiva typer!

 • Styrelsen är KonSts bästa ställe för att påverka. Styrelsen, vald för kalenderåret, träffas varje vecka, beslutar i dagliga frågor, tar ställningar på KonSts vägnar och driver verksamheten.
 • Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ. Delegationen, vald för en tvåårsperiod, sammanträder cirka fem gånger per år och beslutar om de viktigaste frågorna: verksamhetsplanen, budgeten, medlemsavgiften och valet av styrelsen.
 • I universitetets beslutsfattande finns det alltid också studentrepresentanter i förvaltningen ("hallopeder") som utnämnts av KonSt. Om du vill påverka universitetets ärenden kan du ansöka om lediga studentrepresentantpositioner.
 • Varje akademi har sin egen akademisektion under KonSt, som ansvarar för gemenskaplighet, studenttraditioner och många evenemang bland studerande vid akademin.
 • Många ämnesgrupper och utbildningsprogram har en ämnesförening som ordnar evenemang och informerar studerande om aktuella frågor vid ämnesgruppen och dess studerande.
 • I stället för mer formella förtroendeuppdrag kan du också hjälpa till med en låg tröskel när du vill, till exempel genom att hjälpa till att organisera evenemang eller genomföra projekt som gynnar hela studentsamfundet (du kan också få finansiering från KonSt!).

Hur kan jag hitta min egen plats i gruppen?

Vid Konstuniversitetet finns Finlands största samfund av unga konstnärer. Du är en viktig del av gemenskapen som dig själv, som konstskapare. Du är en del av ditt eget läroämne, din akademi, studentkåren och universitetet och många andra referensgrupper. Gemenskapen byggs genom dess medlemmars egen insats för gemenskapen.

”Enligt Konstuniversitetets studentkår är Konstuniversitetets uppgift att möjliggöra utvecklingen av konst, vetenskap, bildning och kultur. För oss är Konstuniversitetet en fördomsfri föregångare inom sitt område, ett universitet som förenar sina olika akademier på ett modigt sätt.”
- KonSts linjepapper om utvecklingen av Konstuniversitetet

Hur kan vi nå detta? Varje medlem kan påverka vilken slags gemenskap vi har. Studentkårens verksamhet, sektioner och föreningar eller ett förtroendeuppdrag som studentrepresentant i för­valtningen är alla bra alternativ, men endast fantasin sätter gränser för hur du vill påverka. Men allt utgår från människor och relationer mellan människor.

Tankar och förslag för att skapa gemenskapen:

 • Lägg aktivt märke till vad du har gemensamt med andra. Alla våra studerande har kommit till universitetet för att utveckla sina kunskaper och färdigheter, fast var och en har sitt eget om­råde och sin egen bakgrund. Ju mer du hittar likheter, desto lättare är det för dig att möta nya människor.
 • Var dig själv! Förutbestämda mallar gagnar ingen och du behöver inte vara av samma åsikt som de andra för att vara en del av gemenskapen. De starkaste och tryggaste samfunden är sådana där man kan ha olika åsikter om saker och ändå anse att alla hör till gemenskapen.
 • Var nyfiken! Gå och bekanta dig med andra akademiers verksamhet, gå till konserter, utställ­ningar, gallerier och ta med en kompis. Information om evenemang hittar du t.ex. på universi­tetets externa webbplats och på Artsi. Du kommer att höra, se och känna allt möjligt.
 • Lyssna på och berätta historier! Var och en har sin egen väg och sitt eget perspektiv, och utbytet av tankar är mycket givande. Även om man lyssnar på någons historia behöver man inte vara av samma åsikt med hen.
 • Introducera människor till varandra! Om du känner två roliga typer från olika akademier och introducerar dem till varandra, blir hela universitetets sociala nätverk starkare.
 • Ge beröm! Konstområdet har en stark tradition av kritiska utvärderingar och diskussioner. Fast de är ju viktiga, kan du balansera miljön genom att lägga märke till och lyfta fram de saker som någon annan är bra på. Orden kan skapa avstånd eller gemenskap, och därför ska man välja sina ord rätt.

 

Kommentera