Äänestä sähköisesti TaiYo:n edustajistovaaleissa 28.10. / 2.11. / 3.11. – vote electronically – rösta elektroniskt

Äänestä sähköisesti TaiYo:n edustajistovaaleissa 28.10. / 2.11. / 3.11.

ÄÄNESTÄ TÄSTÄ (linkki äänestysjärjestelmään)

Pitäisikö ylioppilaskunnan jäsenmaksua nostaa vai laskea? Mihin rahat pitäisi käyttää, mitä ylioppilaskunnan ylipäänsä pitäisi tehdä? Vaikuta äänestämällä – TaiYo:n edustajistovaalien äänestys alkaa sähköisesti torstaina 28.10. klo 8.00.

Mitkä vaalit?

Taideyliopiston ylioppilaskunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Edustajisto kokoontuu 4–6 kertaa vuodessa päättämään ylioppilaskunnan keskeisimmistä asioista, kuten jäsenmaksun suuruudesta, rahankäytöstä, toiminnan tavoitteista ja hallituksen valinnasta. Vaaleissa saavat äänestää ja asettua ehdolle kaikki ylioppilaskunnan jäsenet eli kaikki Taideyliopiston opiskelijat. Edustajistossa on 15 jäsentä ja saman verran varajäseniä, ja vaaleissa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Tänä syksynä vaali toimitetaan ensimmäistä kertaa sähköisenä äänestyksenä, joka on auki vaalipäivinä 28.10., 2.11. ja 3.11. klo 8–20.

Kuka on ehdolla?

Vaaleissa on yhteensä 21 ehdokasta eri akatemioista, ja heistä valitaan vaaleilla 15 edustajiston varsinaista jäsentä. Loput ehdokkaat valitaan varajäseniksi. Vaaliliittoja on yksi, Siban vaaliliitto. Ehdokkaat ehdokasnumeroineen löydät täältä. Ehdokkaisiin ja heidän mielipiteisiinsä voit tutustua myös vaalikoneessa osoitteessa https://syl.editaprima.fi/2/

Miten voin äänestää?

Äänestys on sähköinen ja tapahtuu yliopiston käyttäjätunnusten avulla. Äänestys alkaa 28.10. klo 8.00, ja linkki äänestysjärjestelmään julkaistaan osoitteessa taiyo.fi/vaalit ennen vaalin alkamista. Äänioikeutettuja ovat kaikki läsnäolevat Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijat sekä muut ylioppilaskunnan jäsenet.

Mitä ylioppilaskuntasi on ja tekee seuraavat kaksi vuotta? Vaikuta äänestämällä!

Lisätietoja vaaleista:

taiyo.fi/vaalit

Lauri Grünthal, Pääsihteeril, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, 040 710 4296


Vote electronically in ArtSU representative council elections on Oct 28 / Nov 2 / Nov 3

Should the student union’s membership fee be lower or higher than 62 € per year? What should the money be used for and what should the student union do at all? Vote – the electronic voting in the representative council elections begins on Thursday Oct 28 at 8 am.

Which elections?

In the University of the Arts Student Union the highest decision-making power is exercised by the Representative Council, which is elected by election for two years at a time. The Representative Council meets 4–6 times a year to decide on the most important issues of the Student Union, such as the amount of the membership fee, the use of funds, the objectives of operations and the election of the Student Union Board. All members of the Student Union, ie all students of the University of the Arts Helsinki, may vote and stand for election. The Representative Council has 15 members and an equal number of vice members. The election uses a proportional electoral system and this fall, the election will be held for the first time by electronic vote, which is open on election days October 28, November 2 and November 3 from 8am to 8pm.

Who are the candidates?

There are a total of 21 candidates from different academies in the election, and 15 full members of the Representative Council are elected from them. The remaining candidates will be elected as vice members. There is one electoral coalition, the Siba coalition. Candidates with candidate numbers can be found here. You can also get to know the candidates and their opinions on the voting aid application in https://syl.editaprima.fi/2/

How can I vote?

Voting is electronic and you only need your Uniarts account to vote. Voting begins October 28 at 8 am and the link to the voting system will be published at taiyo.fi/vaalit before the election begins. All present bachelor or master degree students of the University of the Arts and other members of the student union have the right to vote.

What will the student union be and do for the next two years? Vote and have your voice heard!

More information:

ArtSU’s election website: taiyo.fi/vaalit

Lauri Grünthal, Secretary General, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, 040 710 4296


Rösta elektroniskt i KonSts delegationsval den 28.10, 2.11 eller 3.11.

Bör medlemsföreningen för medlemsföreningar höjas eller sänkas? Vad ska pengarna användas till, vad ska studentkåren göra överhuvudtaget? Rösta i KonSts delegationsvalet – elektroniskt röstning börjar torsdagen den 28 oktober. kl 8.00.

Vilket val?

I Konstuniversitetets studentkår utövar delegationen den högsta beslutanderätten. Delegationen väljs genom val för två år i taget. Delegationen sammanträder 4–6 gånger om året för att besluta om de viktigaste frågorna i studentkåren, till exempel medlemsavgiftens storlek, användning av avgifter, målen för verksamheten och val av studentkårens styrelse. Delegationen har 15 delegationsmedlemmar och lika många vicemedlemmar, och valet genomförs med det proportionella valsystemet. I höst hålls valet för första gången genom elektronisk omröstning som är öppenvaldagarna 28.10, 2.11 och 3.11 kl. 8–20.

Vem är kandidater?

Det finns totalt 21 kandidater från olika akademier i valet och 15 fullvärdiga ledamöter i delegationen väljs bland dem. Resterande kandidater väljs som vicemedlemmar. Det finns ett valförbund, Siba valförbund. Kandidater med kandidatnummer hittar du här. Du kan också ta reda på om kandidaterna och deras åsikter i valkompassen i https://syl.editaprima.fi/2/

Hur kan jag rösta?

Röstning är elektronisk och sker med hjälp av universitetets användarkonto. Omröstningen börjar den 28 oktober. kl. 8.00, och en länk till röstningssystemet kommer att publiceras på taiyo.fi/vaalit ​​före valet börjar. Röstberättigade har alla närvarande studenter vid Konstuniversitetet och övriga medlemmar i studentkåren.

Vad är din studentkår och kommer det att göra de kommande två åren? Gör skillnad genom att rösta!

Mera information:

KonSts webbplats: http://www.taiyo.fi/vaalit

Lauri Grünthal, Generalsekreterare, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, 040 710 4296