TaiYo:n edustajistovaalit tulevat – lähde sinäkin ehdolle! ArtSU’s council elections are coming up – now is the time to run for council!

På svenska nedan / In English below

Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään taas syksyllä 2019. Vaaleissa valitaan TaiYo:n edustajistoon 2 vuoden toimikaudeksi 15 varsinaista ja 15 varajäsentä. Äänioikeus on edustajistovaaleissa kaikilla läsnäolevaksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä, ja äänestää voi ennakkoäänestyspäivänä 31.10. sekä varsinaisina vaalipäivinä 5.11. ja 6.11. oman akatemiansa tiloissa.

Vaaleissa valittava edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka mm. päättää TaiYo:n jäsenmaksusta ja säännöistä, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin ja Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsenet. Tuleva edustajisto pääsee myös päättämään mm. ylioppilaskunnan taidepoliittisista linjoista.

Ehdolle edustajistoon voivat asettua kaikki Taideyliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenet. Ehdokasasettelu on nyt käynnissä, ja kaikki ehdokasilmoitukset sekä sopimukset vaaliliitoista ja vaalirenkaista on jätettävä viimeistään 9.10. klo 12.00 mennessä.

Kannustamme kaikkia Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisistä asioista kiinnostuneita lähtemään ehdolle! Edustajistossa toimiminen ei vaadi kohtuuttomasti aikaa eikä edellytä aiempaa kokemusta, mutta sitä kautta pääsee vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin, oppii uutta, saa hyödyllistä kokemusta ja tutustuu uusiin ihmisiin yli akatemiarajojen. Mihin suuntaan sinä haluaisit kehittää Suomen suurinta nuorten taiteilijoiden yhteisöä?

Voit lukea lisää siitä, miksi ehdokkaaksi lähteminen kannattaa täältä.

Tarkemmat tiedot vaaleista, yksityiskohtaiset ohjeet ehdolle asettumisesta ja kaikki tarvittavat lomakkeet löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta www.taiyo.fi/edustajistovaalit. Lisäksi vaalien perustiedot sisältäviä vaalijulistuksia ja ehdokaslomakkeita löytyy myös paperisena kaikilta kampuksilta.

Lisätietoja:
Vaalityöntekijä Maria Valkeavuolle (maria.valkeavuolle@uniarts.fi, puh. 040 846 3357)
Pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

KonSts delegationsval kommer – kandidera du också!

Hösten 2019 håller Konstuniversitetets studentkår igen delegationsval. I valet utses 15 ordinarie delegationsmedlemmar och 15 suppleanter i KonSts delegation för en mandatperiod av två år. Röstberättigade i delegationsvalet är alla närvaroanmälda studentkårsmedlemmar. Man kan rösta i sin egen akademi under förhandsröstningen 31.10 och på de egentliga valdagarna 5.11 och 6.11.

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ som bl.a. beslutar om studentkårsavgiften och stadgarna, godkänner verksamhetsplanen och budgeten samt väljer studentkårens styrelse och generalsekreterare och studentrepresentanterna i Konstuniversitetets styrelse. Nya delegationen ska också besluta om studentkårens konstpolitiska riktlinjer.

Kandidera i valet kan alla medlemmar av Konstuniversitetets studentkår som har anmält sig som närvarande eller frånvarande vid Konstuniversitetet. Kandidatuppställningen pågår just nu och alla kandidatanmälningar och avtal om valförbund och valringar ska lämnas in senast 9.10 före kl. 12.00.

Vi uppmanar alla studerande vid Konstuniversitetet som intresserar sig för gemensamma frågor att kandidera! Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av studentkårsverksamhet och det krävs inte mycket tid för att medverka i delegationen, men som delegationsmedlem får du chansen att påverka studieärenden, lära dig nya saker, få nyttig erfarenhet och lära känna nya människor från olika akademier. Hur skulle du utveckla Finlands största samhälle av unga artister?

Du kan läsa mer om varför det är en bra idé att kandidera här.

Närmare information om valet, anvisningar för hur man ställer upp som kandidat och alla nödvändiga blanketter finns på KonSts webbplats www.taiyo.fi/edustajistovaalit. Dessutom finns valaffischer och kandidatblanketter i pappersform på alla campus.

Mera information:
Valarbetare Maria Valkeavuolle (maria.valkeavuolle@uniarts.fi, tfn 040 846 3357)
Generalsekreterare Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tfn 040 710 4296).

ArtSU’s council elections are coming up – now is the time to run for council!

University of the Arts Student Union’s representative council elections are coming up again this fall. In the elections, 15 members and 15 vice members will be elected to ArtSU’s representative council for a two year term. All Student Union members who are registered as present students have the right to vote in the election. Voting takes place on October 31 (advance voting day) and November 5-6 (official voting days) in the premises of your own academy.

The representative council is the highest decision-making body of the Student Union and decides e.g. on ArtSU’s statutes, membership fee, action plan and budget and appoints the Student Union’s executive board and secretary general as well as the student members of the University’s executive board. The new Council also gets to decide on the Student Union’s arts policy paper.

Every Student Union member (registered as a present or absent student) can become a candidate and run for council. The nomination of candidates is now on, and all nomination forms as well as coalition and alliance agreements must be submitted by October 9, 12.00 noon.

We encourage all students who are interested in the students’ common affairs to run for council! There are no requirements of previous experience and being a council member doesn’t take too much of your time, but it gives you the chance to influence student affairs, learn new things, get valuable experience and meet new people from different academies. How would you develop Finland’s biggest community of young artists?

You can read more about why it is a good idea to become a candidate here.

More information on the elections, instructions on running for council and nomination forms can be found on the Student Union’s website at www.taiyo.fi/edustajistovaalit. The election declaration and nomination forms are also available in paper format on all campuses.

More information:
Election coordinator Maria Valkeavuolle (maria.valkeavuolle@uniarts.fi, tel. 040 846 3357)
Secretary General Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. 040 710 4296).