Vaalikone on nyt auki! – TaiYo:n edustajistovaaleissa 23 ehdokasta

TaiYo:n edustajistovaalien ehdokasasettelu on päättynyt ja keskusvaalilautakunta on vahvistanut lopullisen ehdokaslistan. Edustajistoon on ehdolla yhteensä 23 henkilöä, ja ehdokkaiden joukossa on opiskelijoita kaikista kolmesta akatemiasta ja 13 eri koulutusohjelmasta. Ehdokkaat ja heidän äänestysnumeronsa löytyvät TaiYo:n edarivaalisivuilta osoitteesta www.taiyo.fi/edustajistovaalit/ehdokkaat.

Sopivan ehdokkaan löytämiseksi TaiYo tarjoaa jäsentensä käyttöön myös vaalikoneen, jossa voi tutustua ehdokkaiden esittelyihin ja vertailla ehdokkaiden näkemyksiä ylioppilaskunnasta, Taideyliopistosta ja suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Vaalikone löytyy osoitteesta https://apps.myzef.com/resources/syl/tm7p28/index.html.

TaiYo:n edustajistovaalit järjestetään to 2.11. (ennakköäänestys) ja ti-ke 7.-8.11. (varsinaiset vaalipäivät), ja vaaleissa valitaan ylioppilaskunnan edustajistoon 15 jäsentä 2 vuoden toimikaudeksi. Äänioikeus on kaikilla läsnäolevaksi ilmoittautuneilla TaiYo:n jäsenillä, ja äänestäminen tapahtuu oman akatemian tiloissa. Tarkemmat äänestyspaikat aukioloaikoineen sekä muuta hyödyllistä tietoa vaaleista ja edustajistosta löytyy TaiYo:n vaalisivuilta www.taiyo.fi/edustajistovaalit.

Edustajistovaalien Facebook-tapahtuma: www.facebook.com/events/1828057873874365

Valmaskinen är nu öppen – 23 kandidater i KonSts delegationsval

Kandidatnomineringsperioden för KonSts delegationsval är nu slut och centralvalnämnden har bekräftat slutliga kandidatlistan. Sammanlagt 23 personer kandiderar i delegationsvalet, inklusive studerande från alla tre akatemier och 13 utbildningsprogram. Kandidater och deras röstningsnummer finns på KonSts valwebbsidor på adressen www.taiyo.fi/edustajistovaalit/ehdokkaat.

För att finna en lämplig kandidat kan du använda KonSts valmaskin, där man kan läsa kandidaternas presentationer och jämföra deras åsikter om studentkåren, Konstuniversitetet och finska utbildningssystemet (också på svenska). Valmaskinen finns på adressen https://apps.myzef.com/resources/syl/tm7p28/index.html.

KonSts delegationsval ordnas to 2.11 (förhandsröstningen) och ti-on 7-8.11. (egentliga valdagarna), när 15 delegationsmedlemmar ska väljas för en mandatperiod på två år. Rösträtt i valet har alla medlemmar av Konstuniversitetets studentkår som har anmält sig som närvarande, och röstningen sker i din egna akademis lokaler. Noggrannare info om vallokaler samt annan nyttig information om delegationsvalet och delegationen finns på KonSts valwebbsidor www.taiyo.fi/edustajistovaalit.

Delegationsvalets Facebook-evenemang: www.facebook.com/events/1828057873874365

Voting aid application now open – 23 candidates in ArtSU’s Council elections

The nomination of candidates for ArtSU’s Council elections has ended and the Central election committee has confirmed the final list of candidates. A total of 23 candidates are running for Council, including students from all three academies and a total of 13 study programs. The full list of candidates and their voting numbers can be found on ArtSU’s election website at www.taiyo.fi/edustajistovaalit/ehdokkaat.

To help you find a suitable candidate, you are welcome to use ArtSU’s voting aid application. In the application, you can read candidates’ presentations and compare their views on the student union, the University of the Arts and the Finnish education system (also in English). The application can be found at https://apps.myzef.com/resources/syl/tm7p28/index.html.

ArtSU’s Representative Council elections will be organized on Thu 2 November (advance voting day) and Tue-Wed 7-8 November (official voting days), when a total of 15 members will be elected to the Council for a two-year period. All members of ArtSU who are registered as present students in the University of the Arts can vote, and voting takes place in the premises of your own academy. The exact voting venues and other useful information on the elections and the Council can be found on ArtSU’s election website www.taiyo.fi/edustajistovaalit.

Facebook event for Council elections: www.facebook.com/events/1828057873874365