Hae TaiYo:n hallitukseen 2022 / Sök till KonSts styrelsen 2022 / Apply for ArtSU’s board 2022

Haluatko vaikuttaa itse siihen, mitä Taideyliopiston ylioppilaskunta tekee ensi vuonna? Millainen se on, mitä asioita se ajaa, miten yliopistoyhteisöä kehitetään? Hae TaiYo:n hallituksen jäseneksi 2022!
 
TaiYo:n edustajisto valitsi kokouksessaan 24.11. hallituksenmuodostajaksi eli tulevaksi puheenjohtajaksi Johannes Pessin (SibA). Hän muodostaa hallituksen muista hakijoista, ja edustajisto nimittää uuden hallituksen joulukuun alussa.

Hallitus johtaa ylioppilaskunnan toimintaa ja arkea. Se on opiskelijan edunvalvoja, joka järjestää tapahtumia, kommunikoi yliopistomme ja opiskelijoiden välillä sekä edustaa opiskelijoita ulospäin. Hallitus kokoontuu lukukausien aikana yleensä kerran viikossa, minkä lisäksi hallituksen jäsenet työskentelevät jonkin verran itsenäisesti kokousten ulkopuolella. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien 6–10 jäsentä, ja jäseniä valitaan vähintään yksi joka akatemiasta, josta on enemmän kuin yksi ehdokas. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
 
Hallituksen tehtävä on ajaa opiskelijoiden asiaa Taideyliopistossa. Se rakentaa akatemioiden välistä yhteistyötä järjestämällä erilaisia tapahtumia, kuten juhlia ja keskustelutilaisuuksia ja toisaalta keskustelee yliopiston hallinnon kanssa ajankohtaisista, opiskelijaa koskettavista asioista. Suomen ylioppilaskuntien liiton kautta hallitus on mukana vaikuttamassa opiskelijoiden asemaan myös valtakunnallisesti, minkä lisäksi se tuo kulttuuripoliittisiin kysymyksiin poikkitaiteellista opiskelijanäkökulmaa. Hallituksen puheenjohtaja johtaa ylioppilaskuntaa yhdessä pääsihteerin kanssa, vastaa hallituksen toiminnasta ja edustaa ylioppilaskuntaa niin Taideyliopistossa kuin julkisuudessakin.
 
Hallituksessa toimiminen ei edellytä erityistä aiempaa kokemusta ylioppilaskunnasta tai muista opiskelijajärjestöistä – kiinnostus riittää. Sen vastineeksi ylioppilaskunnan hallituksessa saa kokemusta vaikuttamistyöstä, järjestötoiminnasta ja hallinnosta, siis rakenteista Taideyliopistossa ja yhteiskunnassa. Hallituslaisen tie voi vuoden aikana viedä niin esiintymislavalle kuin kahvipöytään keskeisimpien nykyisten ja tulevien päättäjien kanssa, ja hallitusvuodesta voi halutessaan rakentaa hyvinkin omannäköisensä.
 
Hallituksen jäsenen työmäärä mitoitetaan niin, että hallituksessa olo on mahdollista opintojen ohella. Puheenjohtajalta tehtävä vaatii noin puolipäiväistä sitoutumista koko vuodeksi, muilta hallituksen jäseniltä muutaman tunnin työpanosta viikossa. Puheenjohtaja saa tehtävästään kunnon palkkion, ja muillekin hallituksen jäsenille maksetaan pienempi korvaus. Tehtävään saa perehdytyksen, minkä lisäksi hallituksen rinnalla ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa pyörittävät myös pääsihteeri ja muut työntekijät. Hallituksen edellytetään sitoutuvan tehtävään lähtökohtaisesti koko vuodeksi 2022.
 
TaiYo:n hallitukseen voi hakea kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Jos olet kiinnostunut, lähetä vapaamuotoinen hakemus hallituksenmuodostaja Johannes Pessille (johannes.pessi@uniarts.fi) torstaihin 2.12. klo 23.59 mennessä. Kerro hakemuksessa, miksi olet kiinnostunut hallituksessa toimimisesta ja miksi juuri sinä olisit siinä hyvä.
 
Hallitusvuosi on mieleenpainuva ja ainutlaatuinen kokemus, joten kannustamme lämpimästi juuri sinua hakemaan mukaan! Älä ajattele, ettet osaisi tai olisi tarpeeksi hyvä – hallituksen jäsenet perehdytetään tehtäväänsä ja kuten sanottua, tärkeintä on innostus hallituksessa toimimiseen. Jos heräsi mitä tahansa kysyttävää, älä epäröi kysyä lisätietoja hallituksenmuodostaja Johannekselta! (040 070 2654)

Sök till KonSts styrelsen 2022

Nu har du chansen att påverka hur det här universitetet, samhället och dess konstfält fungerar. Kom med i styrelsen för Konstuniversitetets studentkår (KonSt) 2022!
 
Styrelsen leder studentkårens verksamhet och vardag. Den är studerandenas intressebevakare som ordnar evenemang, sköter kommunikationen mellan vårt universitet och studerandena och representerar studerandena utåt. Styrelsen sammanträder i allmänhet en gång i veckan under terminerna, och dessutom arbetar styrelsemedlemmarna i viss mån självständigt utanför möten. Styrelsen består av 6–10 medlemmar inklusive ordföranden och utses genom att minst en medlem väljs från varje akademi som har fler än en kandidat. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår.
 
Styrelsens uppgift är att driva studerandenas frågor vid Konstuniversitetet. Den bygger upp samarbetet mellan akademierna genom att ordna olika evenemang, till exempel fester och diskussionsmöten, och diskuterar å andra sidan med universitetets förvaltning om aktuella ärenden som berör studerandena. Genom Finlands studentkårers förbund är styrelsen med och påverkar studerandenas ställning också på det nationella planet och tillför dessutom ett tvärkonstnärligt studentperspektiv på kulturpolitiska frågor. Styrelsens ordförande leder studentkåren tillsammans med generalsekreteraren, ansvarar för styrelsens verksamhet och representerar studentkåren både på Konstuniversitetet och i offentligheten.
 
Det krävs ingen särskild tidigare erfarenhet av studentkåren eller andra studentorganisationer för att verka i styrelsen – det räcker med intresse. I studentkårens styrelse får du i gengäld erfarenhet av påverkansarbete, organisationsverksamhet och förvaltning, dvs. av strukturerna på Konstuniversitetet och i samhället. Året som styrelsemedlem kan ge dig en plats på scenen och vid kaffebordet med de viktigaste nuvarande och framtida beslutsfattarna, och man kan ge sitt styrelseår en mycket personlig utformning.
 
Styrelselemedlemmarnas arbetsmängd dimensioneras så att det är möjligt att vara med i styrelsen vid sidan av studierna. Uppdraget som ordförande motsvarar ungefär ett halvtidsarbete hela året, medan den arbetsinsats som krävs av de övriga styrelseledamöterna uppgår till några timmar per vecka. Ordföranden får ett ordentligt arvode för sitt uppdrag, medan de övriga styrelsemedlemmarna får en mindre ersättning. Du får handledning för uppgiften. Därtill sköts studentkårens dagliga verksamhet inte enbart av styrelsen utan även av generalsekreteraren och andra personalen. Styrelsen förutsätts i princip förbinda sig till sitt uppdrag hela året 2022.
 
Alla medlemmar av studentkåren kan ansöka om en plats i KonSt:s styrelse. Om du är intresserad ska du skicka en kort, fritt formulerad ansökan till styrelsebildare Johannes Pessi (johannes.pessi@uniarts.fi) före torsdagen den 2 december kl. 23.59. Berätta i ansökan varför du är intresserad av styrelseuppdraget och varför du är lämplig. KonSt:s delegation har väljat Johannes Pessi (SibA) som styrelsebildare, dvs. den blivande ordföranden, på sitt sammanträde den 26 november och ska välja den övriga styrelsen i december.
 
Ett styrelseår är en oförglömlig och unik erfarenhet, så vi uppmuntrar varmt just dig att söka! Tänk inte att du inte kan eller inte är tillräckligt bra – styrelsemedlemmarna får handledning i sina uppgifter och som sagt, det viktigaste är intresse för att vara med i styrelsen. Tveka inte att be årets styrelseobildare Johannes ( 040 070 2654 ) om mer information om du undrar över något!

Apply for ArtSU’s board 2022

Now you have an opportunity to have an impact on how this university, society and the art scene operate. Join the Executive Board of the University of the Arts Student Union (ArtSU) for 2022!
 
The board manages the operations and daily life of the Student Union. It is an advocate of the student that organises events, communicates with our university and students and represents the students outside the university. During terms, the board usually meets once a week and the board members also do some independent work outside the meetings. The board includes 6–10 members including the Chairperson, and at least one member is chosen from each academy that has more than one candidate. The term of the board is one calendar year.
 
The task of the board is to function on behalf of students at Uniarts Helsinki. It builds cooperation between the academies by organising different events, such as parties and debates, and discusses topical things concerning students with the university administration. Through the National Union of University Students in Finland, the board also has an impact on the position of students on a national level. In addition, it brings a cross-disciplinary student perspective to arts policy questions. The Chairperson of the Board manages the Student Union together with the Secretary General, is in charge of the board’s operation and represents the Student Union, both within the university and in public.
 
Board work does not require any specific previous experience of the Student Union or other student organisations; interest in board work is enough. In exchange for working on the Board of the Student Union, you will gain experience of advocacy work, organisational activity and administration, i.e. the structures of Uniarts Helsinki and of society. During the year, board members may, for example, find themselves standing on a stage or having coffee with key current and future decision-makers. You yourself can determine what your work in the board will consist of. If you want to find an activist within you, then a year on ArtSU’s board offers a great opportunity to do so!
 
The workload of board members is designed so that being on the board is possible alongside studies. The Chairperson’s task requires approximately half a day’s commitment for the whole year, and the task of other board members requires a few hours’ work per week. The Chairperson receives proper reward for the task, and other board members are also paid lower compensation. Orientation is organised for the task, and alongside the board, the daily operation of the Student Union is also run by the Secretary General and the Secretary for Member Services and Interest Advocacy. In principle, the board is required to commit to the task for the whole year of 2022.
 
Any member of the Student Union may apply to ArtSU’s Board. If you are interested, please send a short, informal application to the board former Johannes Pessi (johannes.pessi@uniarts.fi) by Thursday, 2 December, 12 noon. In the application, tell us why you are interested in working on the board and why you would be a good choice for the position.
 
A year on the board is a memorable and unique experience, so we warmly encourage you to apply! Don’t think that you cannot do it or are not good enough: board members receive orientation for their task, and, as has been said, the most important thing is enthusiasm for working on the board. If you have any questions, don’t hesitate to contact the board former Johannes (+358 40 070 2654 ) for more information!