Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018–2019 on alkanut 2.5.

Ilmoittautuminen Taideyliopistoon lukuvuodelle 2018–2019 alkaa keskiviikkona 2.5. ja päättyy perjantaina 10.8. (HUOM: muuttuneet ajat!). Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää yliopistolain mukaan tutkinnonsuoritusoikeutensa ja hänen tulee hakea yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi sekä suorittaa uudelleenkirjoittautumismaksu.

Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti Taideyliopiston ylioppilaskuntaan (TaiYo), ja ilmoittautumisen yhteydessä heidän on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös tohtoriopiskelijat, vähintään 3 kuukautta Taideyliopistossa opiskelevat vaihto-opiskelijat sekä erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tai täydentäviä opintoja maisteriohjelmaan päästäkseen suorittavat opiskelijat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita liittymään TaiYo:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun. TaiYo:n jäsenmaksu on lukuvuonna 2018–2019 edellisvuoden tapaan perustutkintotason opiskelijoille 113 € (56,50 €/lukukausi) ja tohtoriopiskelijoille 41 € (20,50 €/lukukausi; tohtoriopiskelijat eivät voi käyttää YTHS:n palveluita).

Jäsenmaksun maksaminen onnistuu kaikkein helpoimmin WebOodissa (weboodi.uniarts.fi), jossa voi ilmoittautua samalla myös läsnäolevaksi eikä muuta ilmoittautumista enää tarvita. Jos WebOodin käyttö ei onnistu, voi jäsenmaksun maksaa myös pankkisiirtona tai käteisellä tai kortilla TaiYo:n toimistoon; tällöin pitää kuitenkin toimittaa vielä maksukuitti ja ilmoittautumislomake oman akatemian opintopalveluihin, jotta ilmoittautuminen rekisteröityy. Ilmoittautumisen yhteydessä kannustamme jälleen maksamaan myös vähintään 5 euron kehitysyhteistyömaksun kehitysmaiden koulutusolojen parantamiseksi, mutta aiemmista vuosista poiketen maksua ei valitettavasti voi enää maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun osana, vaan se on maksettava erikseen SYL:n keräystilille.

Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja sen maksamisesta eri tavoilla löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta http://taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu. Kaikissa jäsenmaksuun liittyvissä kysymyksissä voi aina myös ottaa yhteyttä TaiYo:n toimistoon (puh. 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi). Yksityiskohtaisemmat ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta, sen erikoistapauksista ja eri lailla ilmoittautuneiden opiskelijoiden oikeuksista löytyvät Artsista sivulta https://artsi.uniarts.fi/opiskelu/opiskelijan-lukuvuosi/lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Anmälan till läsåret 2018-2019 har börjat

Anmälan till läsåret 2018-2019 vid Konstuniversitetet börjar onsdagen den 2 maj och går ut fredagen den 10 augusti (OBS: ändrad anmälningstid!). Alla studerande ska antingen närvaroanmäla sig eller frånvaroanmäla sig samt anmäla sig till både höst- och vårterminen inom utsatt tid. En studerande som inte har gjort läsårsanmälan förlorar enligt universitetslagen rätten att avlägga examen och måste anhålla om rätt att återuppta studierna samt betala en återinskrivningsavgift.

Samtliga grundexamensstuderande (som avlägger kandidat- eller magisterexamen) som närvaroanmält sig hör automatiskt till Konstuniversitetets studentkår och ska i samband med anmälan betala studentkårens medlemsavgift. Forskarstuderande, utbytesstuderande som studerar vid Konstuniversitetet i minst 3 månader samt studerande som genomgår separata pedagogikstudier för lärare eller kompletterande studier för att bli antagen till ett magisterprogram kan om de vill bli medlemmar i studentkåren när som helst under läsåret genom att betala studentkårens medlemsavgift. Studentkårens medlemsavgift läsåret 2018-2019 är samma än förra läsåret: 113 € för studerande på grundexamensnivå (56,50 €/termin) och 41 € för forskarstuderande (20,50 €/termin, SHVS hälsovårdstjänster ingår inte).

Allra lättast går det att betala kåravgiften via WebOodi (weboodi.uniarts.fi), där du samtidigt kan göra din närvaroanmälan och sedan inte behöver göra några andra anmälningar. Om det inte fungerar att betala via WebOodi kan kåravgiften också betalas via bankgiro eller kontant och med kort till studentkårens kansli – men då ska du även lämna in kvitto på betald medlemsavgift och anmälningsblanketten till studentservicen på din akademi för att anmälan ska registreras. KonSt uppmuntrar alla sina medlemmar att betala också en frivillig utvecklingssamarbetsavgift på minst 5 € för att förbättra utbildningsförhållandena i utvecklings-länder. OBS: Man kan inte längre betala utvecklingssamarbetsavgiften i samband med studentkårsavgiften, och i stället ska man betala avgiften separat till Finlands studentkårers förbunds insamlingskonto.

Mera info om medlemsavgiften finns på KonSts webbsida http://taiyo.fi/pa-svenska/medlemsavgift. Du kan alltid kontakta också KonSts kansli (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) om du har frågor gällande medlemsavgiften. Noggrannare information om anmälan i olika situationer finns i Artsi på sidan https://artsi.uniarts.fi/sv/web/guest/studier/lasarstider/anmalan-till-lasaret.

Enrolment for academic year 2018-2019 has begun

The enrolment for the academic year 2018-2019 begins on Wednesday, 2 May and ends on Friday, 10 August. (N.B. changed dates!). By the end of the enrolment period, all students must register as either attending or not attending the autumn and spring semesters. If a student fails to enrol for the academic year, they will lose the right to study and need to apply to the university for a right to be re-admitted as a student (Universities Act). They will also need to pay a re-enrolment fee.

All basic degree students (bachelor’s or/and master’s degree students) who register as attending automatically become members of the University of the Arts Student Union and must pay the student union membership fee when enrolling. Doctoral students, exchange students who attend Uniarts Helsinki for a minimum of 3 months, and students who are completing either non-degree pedagogical studies for teachers or supplementary studies required for pursuing a Master’s programme can also join the Student Union at any point in the academic year by paying the student union membership fee. The membership fee in the academic year 2018-2019 is the same as the year before: 113 € for basic degree students (56,50 € per semester) and 41 € for doctoral students (20,50 € per semester, Finnish Student Health Services not included).

The easiest way to pay the student union membership fee is via WebOodi (weboodi.uniarts.fi): at the same time, you can enrol as attending and, after that, no other enrolment process is necessary. If paying and enrolling on WebOodi is not possible for you, you can pay the membership fee by bank transfer or in cash or by card to the Student Union office – please note that in this case you must submit a receipt for your membership fee payment and an enrolment form to your academy’s study services in order to ensure your registration as attending! ArtSU also encourages all students to pay a voluntary development cooperation fee of at least 5 € in an effort to promote the educational environments in developing countries. N.B.: It is no longer possible to pay the development cooperation fee together with the student union membership fee and instead, it must be paid separately to the fundraising account of the National Union of University Students in Finland.

For more information on the membership fee, please go to ArtSU’s webpage at http://taiyo.fi/in-english/student-union-fee. You are also always welcome to contact the Student Union office (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) with any questions concerning the membership fee. More specific instructions on enrolment in different situations can be found in Artsi at https://artsi.uniarts.fi/en/web/guest/studying/academic-year-calendar/registration-for-the-academic-year.