Hae opiskelijatuutoriksi! – Apply to become a student tutor! – Bli studenttutor!

Hae opiskelijatuutoriksi!

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) ja Taideyliopiston opintopalvelut etsivät jälleen innostuneita tuutoreita opastamaan ja tukemaan syksyn uusia opiskelijoita. Tuutorit auttavat uusia opiskelijoita opintojen aloituksessa ja siihen liittyvissä käytännön asioissa sekä uuteen ympäristöön ja Taideyliopiston yhteisöön kotiutumisessa.

Tuutorin tehtäviin kuuluu:
•  osallistua kaikkien tuutoreiden yhteiseen tuutorikoulutukseen pe-la 25.-26.5. Kallio-Kuninkalassa sekä lyhyehköön akatemiakohtaiseen perehdytykseen elokuussa (molemmat koulutukset ovat pakollisia),
•  olla vastaanottamassa uusia opiskelijoita heidän aloittaessaan opintonsa, pitää ryhmäänsä aktiivisesti yhteyttä pitkin syksyä ja järjestää sen kanssa vähintään 4 tapaamista elo-marraskuussa,
•  tutustuttaa uudet opiskelijat oman koulutusohjelmansa käytäntöihin, työntekijöihin, tiloihin ja tapoihin sekä opinnoissa tarvittaviin sähköisiin työkaluihin,
•  auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan muihin opiskelijoihin ja opiskelijaelämään omassa akatemiassa ja koko Taideyliopistossa,
•  laatia ja palauttaa kaksiosainen tuutorointiraportti annettuihin päivämääriin mennessä sekä osallistua tuutoroinnin palautetapaamiseen marraskuussa.

Tuutorina toimimisessa ei tarvita mitään ihmeellisiä ennakkotietoja tai -taitoja: riittää, että tunnet perusasiat koulutusohjelmasi toiminnasta ja käytännöistä ja osaat välittää ne eteenpäin sekä tarvittaessa myös itse kysyä neuvoa. Sen sijaan toivomme sinulta kommunikaatiokykyä, sitoutumista ja positiivista asennetta sekä halua tutustua uusiin oman alasi opiskelijoihin, tukea heitä opintojensa alkumetreillä ja luoda yhteistä me-henkeä. Myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita tarvitaan tuutoreiksi, joten täydellistä suomen kielen taitoa ei vaadita.

Tuutorina toimimisesta saa:
•  200 euron rahapalkkion,
•  2 op suoritusmerkinnän, jos toimii ensimmäistä kertaa tuutorina,
•  rehtorin todistuksen tuutorina toimimisesta (hyödyllinen mm. työnhaussa),
•  mahdollisuuden tutustua läheltä oman koulutusohjelman toimintaan sekä muiden koulutusohjelmien ja akatemioiden opiskelijoihin.

Ilmoittaumiset tuutorikoordinaattori Riikka Pelliselle ti 10.4. mennessä osoitteeseen riikka.pellinen@uniarts.fi. Myös lisätietoja voi kysellä Riikalta sähköpostitse tai puhelimitse (puh. 040 732 1762). Tule auttamaan uutta opiskelijaa opintojensa alkuun ja hae tuutoriksi!

Apply to become a student tutor!

The University of the Arts Student Union (ArtSU) and Uniarts Helsinki’s study services are once again looking for enthusiastic tutors who could guide and support new students next autumn. Tutors help new students in the start of their studies and in practical matters and make them feel at home in their new environment and the Uniarts Helsinki community.

Tasks as a tutor include:
•  participation in training, which will be organised as a session for all the academies’ tutors on Fri-Sat 25-26 May in the Kallio-Kuninkala centre and as a short academy-specific training in August (both sessions are mandatory),
•  welcoming the new students when they begin their studies, regularly keeping in touch with the group throughout the autumn term and organising at least 4 group meetings in August-November,
•  introducing the new students to the practices, employees, facilities, conventions and study-related online tools of their degree programme,
•  helping the new students become acquainted with other students and student life in general within their own academy and the whole Uniarts Helsinki.
•  writing and submitting a two-part tutor report by the given deadline and participation in a feedback session for tutors in November.

You don’t need to have any special prior knowledge or skills: it’s enough that you know the basic things and practices in your degree programme and can pass them on to the students and ask for help, if you need it. We hope that you are committed and have good communication skills, a positive attitude and a desire to get to know the new students in your own field, support them in the first stage of their studies, and create a sense of community among the group. We also need international degree students as tutors, so there’s no need to have perfect Finnish skills.

Benefits of being a tutor:
•  payment of 200 euros,
•  2 ECTS credits, if this is your first time tutoring,
•  a certificate on acting as a tutor, signed by the rector (useful when applying for jobs),
•  opportunity to get to know your own degree programme up close, and also learn more about other degree programmes, academies, and their students.

Sign up by emailing tutor coordinator Riikka Pellinen (riikka.pellinen@uniarts.fi) by Tuesday 10 April. You can contact Riikka for more information by email or phone (tel. 040 732 1762). Come and help new students in this new chapter of their life and apply to become a tutor!

Bli studenttutor!

Igen söker Konstuniversitetets studentkår KonSt och Konstuniversitetets studietjänster ivriga tutorer som kan vara till hjälp och stöd för nya studerande kommande höst. Tutorerna ger vägledning med praktiska frågor och hjälper nya studerande att inleda sina studier i den nya omgivningen och att börja känna sig hemma på Konstuniversitetet.

Till tutorernas uppgifter hör att:
•  delta i ett gemensamt utbildningsveckoslut som ordnas fre–lör 25–26.5 i Kallio-Kuninkala för alla tutorerna samt i ett kortare utbildningstillfälle i augusti som ordnas separat vid varje akademi (båda utbildningstillfällena är obligatoriska),
•  hälsa nya studerande välkomna när de inleder sina studier, hålla aktiv kontakt med gruppen under hösten och att ordna minst 4 möten med gruppen i augusti-november,
•  introducera de nya studerandena till praktiska saker, anställda, utrymmen och förfaringssätt samt de elektroniska verktyg som behövs vid studierna inom utbildningsprogrammet,
•  hjälpa nya studerande att bekanta sig med andra studerande och studielivet vid sin akademi och vid hela Konstuniversitetet,
•  skriva och lämna in en tudelad tutorrapport inom utsatt tid och att delta i feedbacksessionerna för tutorer i november.

Du behöver inte några övermänskliga kunskaper eller färdigheter som tutor: det räcker att du har baskunskaper i hur saker fungerar inom ditt utbildningsprogram och kan förmedla informationen vidare och vid behov kan själv be om råd. Det som är viktigt är att du har kommunikationsfärdigheter, är engagerad och har en positiv inställning och viljan att bekanta dig med andra studerande inom ditt område och stöda dem att komma ingång med studierna och främja vi-andan i gruppen. Det behövs också internationella examensstuderande som tutorer, perfekt finska krävs alltså inte.

Som tutor får du:
•  en ersättning för ditt arbete (200 euro),
•  2 studiepoäng, om du jobbar som tutor för första gång,
•  ett intyg över att du fungerat som tutor undertecknat av rektor (nyttigt när man söker jobb),
•  chans att bekanta dig med verksamheten inom ditt eget utbildningsprogram och med studenterna på andra utbildningsprogram och akademier.

Ansök om att bli tutor genom att kontakta tutorkoordinatorn Riikka Pellinen senast 10.4 via e-post till riikka.pellinen@uniarts.fi. För ytterligare information kan du mejla eller ringa Riikka (tfn. 040 732 1762). Bli tutor och hjälp nya studerande att komma igång med studierna!