Edustajistovaalit tulevat – lähde sinäkin ehdolle! Delegationsvalet kommer – Council elections coming up!

Edarivaalit coverEdustajistovaalit tulevat – lähde sinäkin ehdolle!

Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään taas syksyllä 2017. Vaaleissa valitaan TaiYo:n edustajistoon 2 vuoden toimikaudeksi 15 varsinaista ja 15 varajäsentä. Äänioikeus on edustajistovaaleissa kaikilla läsnäolevaksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä, ja äänestää voi ennakkoäänestyspäivänä 2.11. sekä varsinaisina vaalipäivinä 7.11. ja 8.11. oman akatemiansa tiloissa.

Vaaleissa valittava edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, joka mm. päättää TaiYo:n jäsenmaksusta ja säännöistä, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin ja Taideyliopiston hallituksen opiskelijajäsenet.

Ehdolle edustajistoon voivat asettua kaikki Taideyliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuneet Taideyliopiston ylioppilaskunnan jäsenet. Ehdokasasettelu on nyt käynnissä, ja kaikki ehdokasilmoitukset sekä sopimukset vaaliliitoista ja vaalirenkaista on jätettävä viimeistään 9.10. klo 12.00 mennessä.

Kannustamme kaikkia Taideyliopiston opiskelijoiden yhteisistä asioista kiinnostuneita lähtemään ehdolle! Edustajistossa toimiminen ei vaadi kohtuuttomasti aikaa eikä edellytä aiempaa kokemusta, mutta sitä kautta pääsee vaikuttamaan opiskelijoiden asioihin, oppii uusia asioita, saa hyödyllistä kokemusta ja tutustuu uusiin ihmisiin yli akatemiarajojen.

Tarkemmat tiedot vaaleista sekä yksityiskohtaiset ohjeet ehdolle asettumisesta ja kaikki tarvittavat lomakkeet löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta www.taiyo.fi/edustajistovaalit. Lisäksi vaalien perustiedot sisältäviä vaalijulistuksia sekä ehdokaslomakkeita löytyy myös paperisena kaikilta kampuksilta. Tietoa vaaleista on viikolla 40 tarjolla myös pienen vaalikiertueen muodossa, kun TaiYo:n vaalityöntekijä ja hallituksen jäsenet päivystävät Taideyliopiston rakennusten ala-auloissa – tervetuloa kysymään mitä tahansa edarivaaleista ja ehdolle asettumisesta seuraavina aikoina:
ma 2.10. klo 11.30–13.30 M-talo
ti 3.10. klo 11–13 KuvA
ke 4.10. klo 11–13 TeaK
to 5.10. klo 11.30–13.30 N-talo.

Facebook: www.facebook.com/events/1232400206864613

Lisätietoja:
Vaalityöntekijä Tiitus Petäjäniemi (tiitus83@hotmail.com, puh. 040 410 5166)
Pääsihteeri Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, puh. 040 710 4296).

Delegationsvalet kommer – kandidera du också!

Hösten 2017 håller Konstuniversitetets studentkår igen delegationsval. I valet utses 15 ordinarie delegationsmedlemmar och 15 suppleanter i KonSts delegation för en mandatperiod av två år. Röstberättigade i delegationsvalet är alla närvaroanmälda studentkårsmedlemmar. Man kan rösta i sin egen akademi under förhandsröstningen 2.11 och på de egentliga valdagarna 7.11 och 8.11.

Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ som bl.a. beslutar om studentkårsavgiften och stadgarna, godkänner verksamhetsplanen och budgeten samt väljer studentkårens styrelse och generalsekreterare och studentrepresentanterna i Konstuniversitetets styrelse.

Kandidera i valet kan alla medlemmar av Konstuniversitetets studentkår som har anmält sig som närvarande eller frånvarande vid Konstuniversitetet. Kandidatuppställningen pågår just nu och alla kandidatanmälningar och avtal om valförbund och valringar ska lämnas in senast 9.10 före kl. 12.00.

Vi uppmanar alla studerande vid Konstuniversitetet som intresserar sig för gemensamma frågor att kandidera! Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av studentkårsverksamhet och det krävs inte mycket tid för att medverka i delegationen, men som delegationsmedlem får du chansen att påverka studieärenden, lära dig nya saker, få nyttig erfarenhet och lära känna nya människor från olika akademier.

Närmare information om valet, anvisningar för hur man ställer upp som kandidat och alla nödvändiga blanketter finns på KonSts webbplats www.taiyo.fi/edustajistovaalit. Dessutom finns valaffischer och kandidatblanketter i pappersform på alla campus. Under vecka 40 kan man få mera info om valet också vid alla tre akademier, när KonSt ordnar en liten valturné – välkommen att fråga KonSts valarbetare och styrelsemedlemmar vad som helst gällande delegationsvalet och kandidatuppställningen med följande tidtabell:
må 2.10 kl. 11.30–13.30 M-huset
ti 3.10 kl. 11–13 Bildkonstakademin
on 4.10 kl. 11–13 Teaterhögskolan
to 5.10 kl. 11.30–13.30 N-huset.

Facebook: www.facebook.com/events/1232400206864613

Mera information:
Valarbetare Tiitus Petäjäniemi (tiitus83@hotmail.com, tfn 040 410 5166)
Generalsekreterare Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tfn 040 710 4296).

ArtSU’s council elections are coming up – now is the time to run for council!

University of the Arts Student Union’s representative council elections are coming up again this fall. In the elections, 15 members and 15 vice members will be elected to ArtSU’s representative council for a two year term. All Student Union members who are registered as present students have the right to vote in the election. Voting takes place on November 2 (advance voting day) and November 7-8 (official voting days) in the premises of your own academy.

The representative council is the highest decision-making body of the Student Union and decides e.g. on ArtSU’s statutes, membership fee, action plan and budget and appoints the Student Union’s executive board and secretary general as well as the student members of the University’s executive board.

Every Student Union member (registered as a present or absent student) can become a candidate and run for council. The nomination of candidates is now on, and all nomination forms as well as coalition and alliance agreements must be submitted by October 9, 12.00 noon.

We encourage all students who are interested in the students’ common affairs to run for council! There are no requirements of previous experience and being a council member doesn’t take too much of your time, but it gives you the chance to influence student affairs, learn new things, get valuable experience and meet new people from different academies.

More information on the elections, instructions on running for council and nomination forms can be found on the Student Union’s website at www.taiyo.fi/edustajistovaalit. The election declaration and nomination forms are also available in paper format on all campuses. During week 40, ArtSU will also organize a small election tour in all three academies – welcome to ask our election coordinator and board members anything about the elections and the nomination of candidates with the following schedule:
Mon 2 Oct 11.30–13.30 M-house
Tue 3 Oct 11–13 Academy of Fine Arts
Wed 4 Oct 11–13 Theatre Academy
Thu 5 Oct 11.30–13.30 N-house.

Facebook: www.facebook.com/events/1232400206864613

More information:
Election coordinator Tiitus Petäjäniemi (tiitus83@hotmail.com, tel. 040 410 5166)
Secretary General Ville Sinnemäki (taiyo-paasihteeri@uniarts.fi, tel. 040 710 4296).