Muista äänestää kuntavaaleissa! – TaiYo:n vaaliteemat

Taideopiskelija, sinun ääntäsi tarvitaan! Nyt on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa suuntaan, johon omaa kotikaupunkia tai -kuntaa viedään seuraavien neljän vuoden aikana: Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 9.4., ja ennakkoon voi äänestää jo ensi viikon keskiviikosta alkaen eli 29.3.-4.4. Kunnissa päätetään monista tärkeistä, meistä kaikkia lähellä olevista asioista ja jokapäiväisistä palveluista: kouluista ja päivähoidosta, kaavoituksesta ja liikenteestä sekä elinkeino- ja kulttuuripalveluista. Vielä toistaiseksi kunnat päättävät myös sosiaali- ja terveyspalveluista, joiden on kuitenkin tarkoitus siirtyä maakuntien vastuulle vuoden 2019 alussa. Ei ole yhdentekevää, miten nämä asiat järjestetään ja ketkä niistä päättävät.

Viime kuntavaaleissa erityisesti nuorten äänestysaktiivisuus oli hätkähdyttävän alhainen: 18–24-vuotiaista äänesti vain n. 30 % ja 25–34-vuotiaistakin vain n. 40 %, kun esimerkiksi 55–69-vuotiaista äänesti yli 70 %. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että myös suuri osa opiskelijoista luovutti päätösvallan itseään koskevista asioista suoraan vanhemmille ikäluokille – mikä taas tarkoittaa sitä, että nuoria ja opiskelijoita lähellä olevat asiat on paljon helpompi ohittaa päätöksenteossa. Siksi TaiYo haluaakin kannustaa kaikkia jäseniään käyttämään ääntään kuntavaaleissa – vain nuorten ja opiskelijoiden äänillä voidaan rakentaa myös nuoret ja opiskelijat paremmin huomioon ottava kaupunki. Äänestämättä jättäminen ei lopulta ole kannanotto mihinkään suuntaan, se vain antaa muille mahdollisuuden päättää sinunkin puolestasi.

Päätökseen siitä, ketä äänestää, vaikuttavat varmasti monet asiat. TaiYo kuitenkin kannustaa ottamaan huomioon myös puolueiden ja ehdokkaiden kannat opiskelijoiden elämään sekä kulttuuriin ja taiteeseen liittyvissä kysymysissä. TaiYo on allekirjoittanut pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien World Student Capital -verkoston yhteiset kuntavaaliteemat, joissa vaaditaan mm. lisää ja edullisempia opiskelija-asuntoja, sujuvampaa liikennettä sekä toimivia palveluita myös pienituloisille. Lisäksi TaiYo on halunnut nostaa esiin myös kolme omaa vaaliteemaa, joissa vaaditaan riittävää rahoitusta kulttuuripalveluille, tasa-arvoisia taiteen harrastusmahdollisuuksia ja kuntalaisten omaehtoisen kulttuuritoiminnan sujuvoittamista. Niin World Student Capital -verkoston kuin TaiYo:n omiin vaaliteemoihin voi tutustua tarkemmin alla.

Tietoa vaaleista, puolueista ja ehdokkaista löytyy mm. sivuilta vaalit.fi sekä puolueiden ja ehdokkaiden omilta nettisivuilta. Pääkaupunkiseudulla asuu jopa 100 000 korkeakouluopiskelijaa, joten yhdessä meillä on hyvät mahdollisuudet saada kunnanvaltuustoihin nuoria, opiskelijoiden tarpeet ja taiteen tärkeyden ymmärtäviä päättäjiä!

Taideyliopiston ylioppilaskunnan teemat kuntavaaleissa 2017

Pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteiset teemat

1. Asumisen hinta alas – lisää kaupunkia pääkaupunkiseudulle!
Kaipaamme kunnianhimoa sosiaaliseen asuntotuotantoon. Pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntojen uustuotantoa on lisättävä siten, että uusia opiskelija-asuntoja valmistuu vähintään 500 vuodessa ja ARA-vuokra-asuntoja vähintään 3000 vuodessa. Kampusten läheistä opiskelija-asuntorakentamista on lisättävä huomattavasti. Tiheä rakentaminen ja järkevä liikennesuunnittelu mahdollistaa myös arvokkaiden virkistysalueiden säilyttämisen; esimerkiksi Helsingissä liikenneväylät vievät 25 % maapinta-alasta. Asuntorakentamisen autopaikkanormia on huomattavasti lievennettävä opiskelija-asumisen kohdalla. Kohtuullinen normi olisi 1/1000 k-m2.

2. Sujuva liikenne, lyhyet matkat.
Maankäyttöä ja joukkoliikennettä on suunniteltava yli kuntarajojen yhä enemmän raideliikenteeseen painottuen, ja suuria kokonaisuuksia on rahoitettava ja suunniteltava keskitetysti. Joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteestä tulee nostaa kolmeenkymmeneen prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tavoite onnistuu tehokkaimmin siirtämällä poikittaisliikennettä raiteille ja lisäämällä asuntorakentamista raideliikenteen ulottuville. Näin sujuvoitetaan myös opiskelijoiden liikkumista kampusalueiden välillä. Tarvitaan myös pääkaupunkiseudun yhteinen pyöräliikenne- ja baanaverkosto ja lisää pyöräteitä.

3. Maailman paras kaupunki elää ja opiskella – hyvät palvelut kaikille.
Etenkin nuorten ja pienituloisten kaupunkilaisten kuten opiskelijoiden palvelut, terveys ja hyvinvointi on taattava. Sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kitkemisessä pääpainon tulee olla ennaltaehkäisyssä, ja esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava huomattavasti. Ensimmäinen hoitokontakti on saatava kaikkialla vähintään kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta. Perheellisten opiskelijoiden asemaa on parannettava ottamalla käyttöön pääkaupunkiseudulla osa-aikainen päivähoito, joka mahdollistaa opiskelun ja luennoilla käymisen poistamatta oikeutta kotihoidontukeen. Kaikki palvelut on saatava kolmella kielellä.

Taideyliopiston ylioppilaskunnan omat teemat

1. Kulttuuri on peruspalvelu ja sitä on tuettava.
Kulttuuri on tärkeä osa menestyvän kunnan identiteettiä ja imagoa, ja sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä maakuntien vastuulle sen merkitys korostuu entisestään. Kuntien tuleekin panostaa lisää rahaa taiteeseen ja kulttuuriin: kunnan omien orkestereiden, teattereiden ja museoiden rahoitus on turvattava, ja niiden rinnalla myös erilaisten taiteen vapaan kentän ryhmien toimintaa on tuettava nykyistä enemmän. Myös uusia ja vielä marginaalisia kulttuurin muotoja tulee tukea ja edistää näin kulttuurin monimuotoisuutta ja uusien taidemuotojen leviämistä. Rakennus- ja korjaushankkeissa tulee noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta, minkä lisäksi julkista taidetta tulee hyödyntää myös kaupunkisuunnittelussa mm. viihtyisiä asuinalueita ja julkisia tiloja suunniteltaessa.

2. Taide kuuluu kaikille – tasa-arvoisista harrastusmahdollisuuksista on pidettävä kiinni!
Taiteen harrastamisen tulee olla mahdollista kaikille: erilaisten harrastusmahdollisuuksien tulee olla laajasti ja yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa mm. varallisuudesta, asuinpaikasta tai etnisestä taustasta riippumatta. Kuntien tulee edistää taideharrastustarjonnan monipuolisuutta, kannustaa julkisia taidelaitoksia yhteistyöhön esim. koulujen kanssa sekä lisätä koulutettujen taidepedagogien käyttöä päiväkodeissa ja kouluissa. Myös taiteen perusopetuksen laadusta ja saavutettavuudesta tulee huolehtia, ja tasa-arvoiset taidekasvatuksen mahdollisuudet on turvattava kaikille.

3. Lisää kulttuuria joustavilla tila- ja tapahtumakäytännöillä.
Sopivien tilojen puute on usein kynnyskysymys etenkin pienemmille taidetoimijoille, eivätkä kuntien joustamattomat tilakäytännöt helpota asiaa yhtään. Kunnan tiloja tulee saada joustavasti ja edullisesti taiteilijoiden ja harrastajaryhmien käyttöön työskentely-, harjoitus- ja esitystiloiksi, ja tyhjillään olevia tiloja tulee antaa myös osittaiseen ja väliaikaiseen käyttöön. Myös kuntalaisten omaehtoista kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa tulee helpottaa mm. mahdollistamalla pienempien tapahtumien järjestäminen ilman uuvuttavaa byrokratiaa ja tarjoamalla pienillekin toimijoille helposti haettavia avustuksia.