TaiYo: Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Näty on säilytettävä

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle
Suomen yliopistot ry Unifin selvityshenkilö Paula Tuoviselle
Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäelle
Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laaksolle

Elokuun aikana julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Tampereen yliopistoa ja Taideyliopistoa selvittämään mahdollisuudet näyttelijäntyön koulutuksen keskittämiseksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun, mikä tarkoittaisi Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Nätyn lakkauttamista. Sama kysymys saattaa nousta esiin myös syyskuun aikana valmistuvassa koko yliopistolaitosta koskevassa taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisessa selvityksessä, jonka toteuttaa Suomen yliopistot ry Unifin nimeämänä selvityshenkilönä Taideyliopiston vararehtori Paula Tuovinen.

Kaikkia Taideyliopiston ja sen myötä myös Teatterikorkeakoulun opiskelijoita edustava Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) vastustaa näyttelijäntyön koulutuksen keskittämistä Teatterikorkeakouluun ja vaatii, että Nätyn mahdollisesta alasajosta luovutaan. TaiYo katsoo, että Nätyn lakkauttaminen olisi haitallista paitsi suomalaisen teatteri- ja taidekoulutuskentän myös Taideyliopiston ja sen tarjoaman koulutuksen kannalta. Vaikka taidealojen koulutuksen työnjaon selkiyttäminen onkin Taideyliopiston strategian mukaista, on Nätyn säilyttäminen itsenäisenä, erillisenä tutkinto-ohjelmana ja sitä kautta dialogin säilyminen suomalaisessa näyttelijäkoulutuksessa lopulta myös Taideyliopiston etu.

Ensimmäisenä tietoon Nätyn lakkautusuhasta reagoi Suomen Näyttelijäliitto, joka esitti kantansa asiaan 22.8.2016. Kannanotossaan Näyttelijäliitto katsoo, että Nätyn lakkauttaminen heikentäisi olennaisesti suomalaisen teatterikentän moninaisuutta. Taideyliopiston ylioppilaskunta on tästä vahvasti samaa mieltä. Riippumatta siitä, harkitaanko tutkinto-ohjelman lopettamista kokonaan vai sen sulauttamista Teatterikorkeakouluun, valmistuvien opiskelijoiden työllisyystilanne tuskin paranisi tämän seurauksena, kuten Näyttelijäliiton kannanotossakin perusteellisesti selvitetään.

Mitä ovat dialogisuus, monimuotoisuus ja elävä teatterikenttä, joihin Näyttelijäliiton kirjoituksessakin viitataan? Teatteriopiskelijan näkökulmasta eri oppilaitosten yhteiset kurssit ja produktiot tarjoavat eri tavalla tekemisen ja ajattelemisen haasteita ja malleja – näyttelijät opettavat toisiaan. Lopputulos on emergenssi: oppimiskokemus, joka on enemmän kuin osastensa summa. Teatterin kentälle tarvitaan yksilöt ylittäviä, kunkin sukupolven sisällä vallitsevia eroja siinä, miten näyttelijät identifioituvat ja millaisia välineitä ja teatterikulttuuria he kantavat sisällään.

Kuten Näyttelijäliittokin toteaa, tämä elintärkeä erilaisuus rakentuu maantieteellisesti ja kulttuurisesti. Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikköön kuuluvan Nätyn painopisteet rakentuvat sisällöllisesti eri tavalla kuin suuren kompleksin osasena toimivassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa. Visio alasta ja näyttelijäntyöstä on erilainen jo eroavien viitekehystenkin puolesta. Teatterikorkeakouluun näyttelijät valitaan opiskelemaan yksi 12 hengen vuosikurssi kerrallaan. Myös opiskelijavalintojen problematiikasta käsin on arvokasta, että Suomessa on useampia määrittelyjä siitä, kenestä voi tulla näyttelijä. Tuskin on sattumaa, että muissa Pohjoismaissa ja jopa Baltiassa on useampia ammattiin valmistavia näyttelijän koulutusohjelmia maata kohti.

Tampereen historiallisuus teatterikaupunkina tukee kaikkien teatteria opiskelevien tutustumista kenttään jo ennen valmistumista. Tampereen yliopiston teatterin ja draaman tutkimuksen oppiaine ja tutkivan teatterityön keskus sekä näiden läheisyys teatterityön tutkinto-ohjelma Nätyn kanssa syventävät opiskelijoiden ajattelua. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tehdessä yhteistyötä Nätyn kanssa Tampereella sijaitsevan opiskelupaikan infastruktuuri tarjoaa yhdessä tekemisen mahdollisuuksia, jotka eivät ole korvattavissa. Helsingin teatterikulttuuri myös poikkeaa muusta maasta. Mikäli Tampereen teatterityön tutkinto-ohjelma tärvätään, se paitsi lisää yliopisto-opetuksen Helsinki-keskeisyyttä, jopa vääristää teatteriopetuksen ja teatterikentän suhdetta todellisuuteen, koska opiskelijoiden käytännön kokemukset toisessa kaupungissa olemisesta ja ajattelun vuoropuhelusta jäävät pois.

Taiteessa ei ole oikeita vastauksia, ja yhden totuuden sijaan taidekoulutuskin perustuu juuri erilaisten tekemisen tapojen kohtaamiseen, dialogiin ja sitä kautta oman äänen löytämiseen. Kaikista koulutusaloista juuri taidealat tarvitsevat tämän vuoksi keskittämisen sijaan sisäistä monimuotoisuutta, ja myös näyttelijäntyön koulutuksen keskittämisellä tavoitellut mahdolliset hyödyt tulisivat varmasti jäämään sen aiheuttamia haittoja pienemmiksi. Taideyliopiston ylioppilaskunta toivookin täydestä sydämestä, että Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Näty säilytetään jatkossakin itsenäisenä toimijana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman rinnalla.

Helsingissä 2.9.2016

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

Lisätietoja: TaiYo:n puheenjohtaja Piia Peltola, puh. 044 980 4064, taiyo-pj@uniarts.fi.