Dataskyddsbeskrivning

Taideyliopiston ylioppilaskunnan tietosuojailmoitus

Tämä tietosuojailmoitus on EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Tietosuojailmoitus löytyy pdf-muotoisena här.

1  Rekisterinpitäjä

Konstuniversitetets studentkår (jäljempänä myös ”Ylioppilaskunta”)
Y-tunnus 0473947-8
PB 36, 00097 Taideyliopisto
taiyo-toimisto@uniarts.fi
tfn 040 710 4298

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Generalsekreterare Lauri Grünthal
taiyo-paasihteeri@uniarts.fi
tfn 040 710 4296

2  Tietosuojavastaava

Taideyliopiston lakimies Minna Eskola
PL 1, 00097 Taideyliopisto
tietosuoja@uniarts.fi
puh. 0294 47 3940

3  Mitä tietoja ylioppilaskunta kerää ja miksi

Taideyliopiston ylioppilaskunnalla on useita erillisiä henkilörekistereitä, joihin tallennetaan ylioppilaskunnan nykyisten ja entisten jäsenten ja toimihenkilöiden sekä tietyissä tapauksissa muiden ylioppilaskunnan kanssa asioivien henkilöiden henkilötietoja. Tallennettavia tietoja ovat rekisteristä riippuen nimi; opiskelijanumero; syntymäaika; sähköposti; puhelin; koulutusohjelma, akatemia tai yksikkö; tehtävä(t) ylioppilaskunnassa, Taideyliopistossa tai yhteistyötahoissa sekä ylioppilaskunnan edustajistovaalien järjestämiseen tai palveluiden tarjoamiseen liittyvät muut tiedot. Tiedot eivät sisällä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 9 mukaisia erityisiä tietoja.

Tietoja kerätään ylioppilaskunnan edustajistovaalien järjestämisen ja yliopistohallinnon opiskelijaedustajien valinnan mahdollistamiseksi, yhteyden pitämiseksi ylioppilaskunnan toimijoihin, alumneihin ja yhteistyötahoihin sekä ylioppilaskunnan palveluiden tarjoamiseksi jäsenille ja tietyissä tapauksissa myös muille. Tietojen keräämisen oikeusperusteena ovat lakisääteinen velvoite (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 6.1 c) erityisesti edustajistovaalien kohdalla, julkisen vallan käyttö (artikla 6.1 e) hallinnon opiskelijaedustajiin liittyvissä asioissa sekä suostumus (artikla 6.1 a) tai oikeutettu etu (artikla 6.1 f) muissa tapauksissa.

Ylioppilaskunnan ylläpitämät henkilörekisterit sekä niiden sisältämät tiedot ja tietojen keräämisen tarkoitus oikeusperusteineen on yksilöity sivulla 4 olevassa taulukossa. Taulukossa lueteltujen varsinaisten henkilörekisterien lisäksi henkilötietoja voi esiintyä myös ylioppilaskunnan päätösasiakirjoissa ja niiden liitteissä (henkilöä koskevat päätökset tai osallistuminen päätöksentekoon) sekä muissa arkistoitavissa asiakirjoissa (toimintakertomukset, sopimukset, henkilön ylioppilaskunnalle toimittamat asiakirjat ym.).

4  Ketkä ylioppilaskunnassa käsittelevät tietoja ja miten niitä säilytetään

Ylioppilaskunnan henkilörekistereihin tallennettuja henkilötietoja käsittelevät pääsääntöisesti ylioppilaskunnan toimihenkilöt sekä rekisteristä riippuen myös ko. asiaan liittyvään päätöksentekoon tai toiminnan järjestämiseen osallistuvat luottamushenkilöt (hallituksen jäsenet taikka edustajistovaalien kohdalla keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunnat). Tietoja käsittelevät aina vain sellaiset tahot, joiden kohdalla se on asiaan liittyvän päätöksenteon tai toiminnan järjestämisen kannalta tarpeellista.

Tietoja käsitellään huolellisesti ja käsittelyn turvallisuus on pyritty varmistamaan arvioituun riskitasoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietoja säilytetään virtuaalisella palvelimella, jonka fyysisen sijainnin tilaturvallisuus on riittävällä tavalla varmistettu. Palvelimen käyttöön ovat oikeutettuja ainoastaan ne ylioppilaskunnan toimi- ja luottamushenkilöt, joilla tehtävänsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja, ja kullakin käyttäjällä on järjestelmään oma käyttäjätunnus ja salasana. Tietojen luottamuksellisuus on turvattu salatulla tietoliikenteellä. Edustajistovaalien vaaliluetteloa säilytetään lisäksi paperitulosteina äänestyspaikoilla, ja valikoituja tietoja eri rekistereistä voidaan rekisteröidyn suostumuksella pitää nähtävillä myös julkisessa tietoverkossa ja/tai fyysisellä ilmoitustaululla. Kaikkia tietoja säilytetään niin kauan kuin se henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Ylioppilaskunnan ylläpitämien henkilörekisterien tietojen käsittelijät, säilytystavat ja säilytysajat on yksilöity tämän ilmoituksen lopussa olevassa taulukossa.

5  Mistä ylioppilaskunta saa ja kenelle se luovuttaa tietoja

Ylioppilaskunnan henkilörekistereissä olevat tiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään sekä erityisesti edustajistovaalien järjestämiseen ja hallinnon opiskelijaedustajien nimeämiseen liittyvissä asioissa myös Taideyliopiston opiskelijarekisteristä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Ylioppilaskunta käyttää joidenkin henkilötietojen käsittelyyn sen lukuun toimivia alihankkijoita. Ylioppilaskunnan talous- ja palkkahallinto on ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Rekisteröityjen tietosuojasta on huolehdittu laatimalla alihankkijoiden kanssa henkilötietojen käsittelysopimukset. Lisäksi ylioppilaskunta voi rekisteröidyn omalla suostumuksella luovuttaa tietoja Opiskelijarekisteri Jolla Oy:lle ja Oy Frank Students Ab:lle opiskelijastatuksen varmistamista ja opiskelijakortin painamista varten. Muilta osin ylioppilaskunta ei luovuta rekisteritietoja ulkopuolisille tahoille.

6  Tietojen siirto ja automaattinen päätöksenteko

Ylioppilaskunta voi siirtää henkilötietoja niiden käsittelyä varten myös Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edellyttäen, että kyseisen maan tietosuojan taso on katsottu riittäväksi EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalainsäädännön perusteella.

Ylioppilaskunta ei hyödynnä henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

7  Mitkä ovat rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilörekisteriin tallennettuihin tietoihin ja vaatia virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poistamista (ns. oikeus tulla unohdetuksi), ellei ko. tietojen käsittely ole tarpeen esim. rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Tiedot pyritään toimittamaan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, ylioppilaskunnalla on oikeus periä tietojen toimittamisesta maksu.

Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä EU:n tietosuoja-asetuksessa eritellyissä tilanteissa vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä tai pyytää niiden rajoittamista. Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvattua henkilötietojen käsittelyä koskevat yhteydenotot ja kysymykset voi esittää kohdassa 1 mainitulle ylioppilaskunnan yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa 2 nimetylle tietosuojavastaavalle.

8  Tähän tietosuojailmoitukseen tehtävät muutokset

Mikäli ylioppilaskunta muuttaa tätä tietosuojailmoitusta, muutokset merkitään ilmoitukseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä voidaan tiedottaa myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai ylioppilaskunnan verkkosivuilla. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti ylioppilaskunnan verkkosivuilla ja huomioitte mahdolliset muutokset tietosuojailmoituksessa.

Tähän tietosuojailmoitukseen on 24.3.2022 päivitetty rekisteriasioiden yhteyshenkilön tiedot luvussa 1.

TAULUKKO: Taideyliopiston ylioppilaskunnan ylläpitämät henkilörekisterit