Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020–2021 alkanut, muutos TaiYo:n jäsenmaksussa – Enrolment for academic year 2020–2021 has begun, change in ArtSU’s membership fee

Ilmoittautuminen Taideyliopistoon lukuvuodelle 2020–2021 alkoi lauantaina 2.5. ja päättyy maanantaina 10.8. Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää yliopistolain mukaan tutkinnonsuoritusoikeutensa ja hänen tulee hakea yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi sekä suorittaa uudelleenkirjoittautumismaksu.

Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti Taideyliopiston ylioppilaskuntaan (TaiYo), ja ilmoittautumisen yhteydessä heidän on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös tohtoriopiskelijat, vähintään 3 kuukautta Taideyliopistossa opiskelevat vaihto-opiskelijat sekä erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tai tietyin edellytyksin täydentäviä opintoja suorittavat opiskelijat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita liittymään TaiYo:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun.

Lukuvuoden 2020-2021 aikana TaiYo:n jäsenmaksussa tapahtuu merkittävä muutos: 1.1.2021 alkaen YTHS:n terveydenhoitomaksua ei enää peritä ylioppilaskunnan jäsenmaksun osana. Vielä syksyn 2020 osalta TaiYo:n jäsenmaksu sisältää YTHS:n terveydenhoitomaksun entiseen tapaan, mutta kevätlukukauden 2021 osalta YTHS-maksu maksetaan erikseen Kelalle. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu siis käytännössä laskee (ks. eri lukukausien tarkat summat här), mutta sen lisäksi perustutkinto-opiskelijoiden on keväästä 2021 lähtien maksettava pakollinen YTHS-maksu erikseen (Kela tiedottaa uusista maksukäytännöistä syksyllä 2020). Muutoksen taustalla on lakimuutos, jonka myötä myös ammattikorkeakouluopiskelijat pääsevät YTHS:n palveluiden piiriin, mutta vaihto-opiskelijat valitettavasti menettävät niiden käyttöoikeuden. Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksuun tai palveluihin muutos ei vaikuta millään tavalla.

Jäsenmaksun maksaminen onnistuu kaikkein helpoimmin WebOodissa (weboodi.uniarts.fi), jossa voi ilmoittautua samalla myös läsnäolevaksi eikä muuta ilmoittautumista enää tarvita. Jos WebOodin käyttö ei onnistu, voi jäsenmaksun maksaa myös pankkisiirtona tai käteisellä tai kortilla TaiYo:n toimistoon; tällöin pitää kuitenkin toimittaa vielä maksukuitti ja ilmoittautumislomake oman akatemian opintopalveluihin, jotta ilmoittautuminen rekisteröityy. Ilmoittautumisen yhteydessä kannustamme myös osallistumaan Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyökeräykseen maksamalla SYL:n keräystilille vähintään 5 euron kehitysyhteistyömaksun kehitysmaiden koulutusolojen parantamiseksi.

Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja sen maksamisesta eri tavoilla löytyvät TaiYo:n nettisivuilta kohdasta Medlemsavgift. Kaikissa jäsenmaksuun liittyvissä kysymyksissä voi aina myös ottaa yhteyttä TaiYo:n toimistoon (puh. 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi). Yksityiskohtaisemmat ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta, sen erikoistapauksista ja eri lailla ilmoittautuneiden opiskelijoiden oikeuksista löytyvät Artsista sivulta https://artsi.uniarts.fi/opiskelu/opiskelijan-lukuvuosi/lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Anmälan till läsåret 2020-2021 har börjat, ändring i KonSts medlemsavgift

Anmälan till läsåret 2020-2021 vid Konstuniversitetet började lördagen den 2 maj och går ut måndagen den 10 augusti. Alla studerande ska antingen närvaroanmäla sig eller frånvaroanmäla sig samt anmäla sig till både höst- och vårterminen inom utsatt tid. En studerande som inte har gjort läsårsanmälan förlorar enligt universitetslagen rätten att avlägga examen och måste anhålla om rätt att återuppta studierna samt betala en återinskrivningsavgift.

Samtliga grundexamensstuderande (som avlägger kandidat- eller magisterexamen) som närvaroanmält sig hör automatiskt till Konstuniversitetets studentkår och ska i samband med anmälan betala studentkårens medlemsavgift. Forskarstuderande, utbytesstuderande som studerar vid Konstuniversitetet i minst 3 månader samt studerande som genomgår separata pedagogikstudier för lärare eller kompletterande studier med vissa förutsattningar kan om de vill bli medlemmar i studentkåren när som helst under läsåret genom att betala studentkårens medlemsavgift.

Under läsåret 2020-2021 kommer en betydande förändring att ske i KonSts medlemsavgift: fr.o.m. 1.1.2021 kommer SHVS-hälsovårdsavgiften inte längre att betalas som en del av studentkårens medlemsavgift. Under höstterminen 2020 inkluderar KonSts medlemsavgift fortfarande SHVS-hälsovårdsavgiften som tidigare, men för vårterminen 2021 kommer SHVS-avgiften att betalas separat till FPA. I praktiken kommer studentkårens medlemsavgift att minska (se exakta summorna för olika terminerna här), men dessutom kommer studeranden att betala den obligatoriska SHVS-avgiften separat från våren 2021 (FPA informerar om nya betalningspraxis under hösten 2020). Förändringen är baserad på en lagändring som också ger yrkeshögskolestuderande tillgång till SHVS-tjänster, men tyvärr kommer utbytesstudenter att förlora sin rätt att använda dem. Förändringen kommer inte att påverka forskarstuderandes medlemsavgifter eller tjänster på något sätt.

Allra lättast går det att betala kåravgiften via WebOodi (weboodi.uniarts.fi), där du samtidigt kan göra din närvaroanmälan och sedan inte behöver göra några andra anmälningar. Om det inte fungerar att betala via WebOodi kan kåravgiften också betalas via bankgiro eller kontant och med kort till studentkårens kansli – men då ska du även lämna in kvitto på betald medlemsavgift och anmälningsblanketten till studentservicen på din akademi för att anmälan ska registreras. KonSt uppmuntrar alla sina medlemmar att delta i Finlands studentkårers förbunds utvecklingssamarbetsinsamling och betala en frivillig utvecklingssamarbetsavgift på minst 5 € till FSF insamlingskonto för att förbättra utbildningsförhållandena i utvecklingsländer.

Mera info om medlemsavgiften finns på KonSts webbplats på sidan Medlemsavgift. Du kan alltid kontakta också KonSts kansli (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) om du har frågor gällande medlemsavgiften. Noggrannare information om anmälan i olika situationer finns i Artsi på sidan https://artsi.uniarts.fi/sv/web/guest/studier/lasarstider/anmalan-till-lasaret.

Enrolment for academic year 2020-2021 has begun, change in ArtSU’s membership fee

The enrolment for the academic year 2020-2021 began on Saturday, 2 May and ends on Monday, 10 August. By the end of the enrolment period, all students must register as either attending or not attending the autumn and spring semesters. If a student fails to enrol for the academic year, they will lose the right to study and need to apply to the university for a right to be re-admitted as a student (Universities Act). They will also need to pay a re-enrolment fee.

All basic degree students (bachelor’s or/and master’s degree students) who register as attending automatically become members of the University of the Arts Student Union and must pay the student union membership fee when enrolling. Doctoral students, exchange students who attend Uniarts Helsinki for a minimum of 3 months, and students who are completing either non-degree pedagogical studies for teachers or in some cases supplementary studies can also join the Student Union at any point in the academic year by paying the student union membership fee.

During the academic year 2020-2021, a significant change will take place in ArtSU’s membership fee: as of 1 January 2021, the FSHS health care fee will no longer be charged as part of the student union’s membership fee. As of autumn 2020, ArtSU’s membership fee still includes the FSHS health care fee as before, but for the spring semester 2021, the FSHS fee will be paid separately to Kela. In practice, the student union membership fee will decrease (see the exact amounts for the different semesters here), but in addition, basic degree students will have to pay the mandatory FSHS fee separately from spring 2021 (Kela will announce new payment practices in autumn 2020). The change is based on a change in the law, which will also give polytechnic students access to FSHS services, but unfortunately exchange students will lose their right to use them. The change will not affect doctoral students’ membership fees or services in any way.

The easiest way to pay the student union membership fee is via WebOodi (weboodi.uniarts.fi): at the same time, you can enrol as attending and, after that, no other enrolment process is necessary. If paying and enrolling on WebOodi is not possible for you, you can pay the membership fee by bank transfer or in cash or by card to the Student Union office – please note that in this case you must submit a receipt for your membership fee payment and an enrolment form to your academy’s study services in order to ensure your registration as attending! ArtSU also encourages all students to take part in National Union of University Students in Finland’s (SYL) development cooperation fundraising and to pay a voluntary development cooperation fee of at least 5 € to SYL’s fundraising account in an effort to promote the educational environments in developing countries.

For more information on the membership fee, please go to the page Membership Fee on ArtSU’s website. You are also always welcome to contact the Student Union office (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) with any questions concerning the membership fee. More specific instructions on enrolment in different situations can be found in Artsi at https://artsi.uniarts.fi/en/web/guest/studying/academic-year-calendar/registration-for-the-academic-year.