Taideyliopiston valtaus // Uniarts occupation

Below in English

Taideyliopiston opiskelijat ovat vallanneet Teatterikorkeakoulun tänään klo 12. Taideyliopiston ylioppilaskunta ei ole valtauksen järjestäjä, mutta se tukee valtaajia ja yhtyy heidän viestiinsä. TaiYo on huolissaan opiskelijan toimeentuloon, kuten opintotuen indeksijäädytyksestä ja asumistukeen kohdistuvista leikkauksista, ja erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden heikentyvästä tilanteesta. Alla on valtaajien tiedote asiasta.

TAIDEYLIOPISTON OPISKELIJAT OVAT VALLANNEET TEATTERIKORKEAKOULUN

Helsingin yliopiston opiskelijat valtasivat yliopistonsa päärakennuksen tiistaina 19.9.2023 osoittaakseen mieltä Petteri Orpon oikestohallituksen leikkauksia vastaan. Valtauksen tarkoituksena on kiinnittää huomiota opiskelijoiden ahdinkoon, jota hallitus aikoo lisätä esimerkiksi leikkaamalla asumisen tuista ja heikentämällä kohtuuhintaisten asuntojen saantia.

Opiskelijat vaativat yliopistoaan ottamaan julkisesti kantaa ja puolustamaan opiskelijoiden oikeutta keskittyä opiskeluun ilman jatkuvaa huolta toimeentulosta, kansalaisuudesta riippumatta. Yliopistolta vaaditaan välitöntä reagointia rasistiseen maahanmuuttopolitiikkaan, joka vaikeuttaa myös kansainvälisten opiskelijoiden asemaa entisestään.”Otetaan toistaiseksi yliopisto opiskelijoiden käyttöön. Asumistuesta leikataan ja opintotuen indeksikorotukset jäädytetään, joten tulee yhä useampia opiskelijoita, joilla ei ole varaa ruokaan ja asuntoon. Nukutaan sitten täällä yliopistolla”, yliopiston valtaukseen osallistunut opiskelija kommentoi Helsingin Sanomille tiistaina.Tiistain jälkeen omat oppilaitoksensa ovat vallanneet ja protestiin liittyneet ainakin Turun yliopiston sekä Kallion ja Torkkelin lukioiden opiskelijat.Me, Taideyliopiston opiskelijat ja alumnit, aloitamme yliopistomme Sörnäisten kampuksen Teatterikorkeakoulun valtauksen tänään torstaina 21.9.2023 kello 12:00 ja yhdymme Helsingin yliopiston opiskelijoiden esittämiin seuraaviin vaatimuksiin. Kamppailumme on yhteinen.

VAADIMME, ETTÄ

 1. Asumisen tuista ei saa leikata. Päinvastoin, kaikkien – myös kansainvälisten – opiskelijoiden toimeentulon edellytyksiä tulee parantaa. Kohtuuhintaisten asuntoja pitää rakentaa enemmän!

 2. Ei lukukausimaksuja kenellekään! Ei nyt eikä tulevaisuudessa.

 3. Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut on turvattava.

 4. Taideyliopiston tulee asettua vaatimustemme taakse ja osoittaa solidaarisuutta. Vaadimme, että yliopisto ottaa julkisesti kantaa ja puolustaa:

 • Opiskelijoiden mahdollisuutta keskittyä opiskeluun ilman huolta toimeentulosta ja riippumatta kansalaisuudesta

 • Yhdenvertaista Suomea sekä vastustaa rasistista maahanmuuttopolitiikkaa, joka kurjistaa kansainvälisten opiskelijoiden asemaa entisestään.

Vaadimme, että Taideyliopisto mahdollistaa opiskelijoille turvallisen mielenosoittamisen alkaen tästä päivästä 21.9.2023 ja toteuttaa arvojensa mukaista yhteiskunnallista aktiivisuutta suhteessa vallitsevaan poliittiseen tilanteeseen.

LISÄKSI VETOAMME TAIDEYLIOPISTOON SEURAAVASTI:

Opiskelu Taideyliopistossa on vaativaa ja aikaavievää. Opetuksen intensiivisyys, pitkät päivät, tiukka lukujärjestys ja läsnäolopakko tekevät opiskelijalle työn tekemisen erittäin vaikeaksi. Hallituksen leikkaukset opiskelijoiden tuista vaikuttavat suoraan opiskelun laatuun.

Opiskelu Taideyliopistossa on myös keskimääräistä yliopisto-opiskelua kalliimpaa; opintokustannukset yhtä opiskelijaa kohtaan ovat todella korkeat mm. pienten opiskelijaryhmien ja yksityisopetuksen seurauksena. Hallituksen suunnitelmat EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen korottamiseksi osuisivat tästä syystä erityisesti Taideyliopistossa opiskeleviin. Lukukausimaksut ovat jo monille mahdottomia maksaa, ja tilanne pahenee entisestään, jos maksut kasvavat. Taideyliopiston tavoitteena on olla “kansainvälisesti vetovoimainen yhteisö”. Jos hallituksen kaavailemat lukukausimaksut toteutuvat, tämä tavoite ei voi toteutua.

Taideyliopisto arvoissaan linjaa hakeutuvansa aktiiviseen vuoropuheluun ympäröivän maailman kanssa. Nyt jos koskaan oikeistohallituksen luoma yhteiskunnallinen todellisuus vaatii Taideyliopistoa osallistumaan keskusteluun yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta. Onko Taideyliopisto valmis aktiivisesti puolustamaan arvojaan ja ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun? Monet muistavat vuoden  2022 “olen antirasisti” -kampanjan, johon Taideyliopisto näkyvästi osallistui. Se jää kuitenkin sanahelinäksi ja poseeraamisen tasolle, jonka tarkoituksena on kiillottaa Taideyliopiston imagoa, ellei rasistiselle politiikalle ja nykyiselle hallitukselle tehdä selkeää vastarintaa.

Tiedetäänkö Yliopistossa, mitä aktiivinen rasismin vastustaminen on?

Taideyliopisto linjaa rakentavansa yhdenvertaista ja kestävää maailmaa. Hallituksen kaavailemat leikkaukset eivät edistä yhdenvertaisuutta ja ovat sosiaalisesti kestämättömiä. Miten Taideyliopisto suhtautuu tähän?

Lisäksi Taideyliopisto pitää tavoitteenaan taiteen ja taiteellisen ajattelun “vahvaa roolia yhteiskunnassa”. Haastamme yliopiston johtoa ottamaan tämän roolin sekä tukemaan opiskelijoiden yhteiskunnallista vaikuttamista!

ENG

Uniarts students have taken over the Theatre Academy today at 12 noon. The University of the Arts Student Union (TaiYo) is not the organiser of the occupation, but it supports the occupiers and agrees with their message. TaiYo is concerned about students’ livelihoods, such as the index freeze on student financial aid and cuts to housing allowance, and especially about the deteriorating situation of international students. Below is the statement from the occupiers.

 

STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF THE ARTS HAVE TAKEN OVER THE THEATER ACADEMY

Students of the University of Helsinki occupied the main building of their university on Tuesday 19.9.2023 to protest against the cuts of Petteri Orpo’s right-wing government. The occupation is aimed at drawing attention to the plight of students, which the government plans to increase by cutting housing subsidies and reducing access to affordable housing, for example.

Students are calling on their university to take a public stand and defend the right of students to focus on their studies without having to worry about their livelihood, regardless of their nationality. They demand an immediate response to the racist immigration policy, which is also making life even more difficult for international students.

“For the time being, let’s put the university at the disposal of students. With cuts in housing benefits and a freeze on index increases in student support, there will be more and more students who cannot afford food and housing. Let’s sleep here at the university”, a student who took part in the university takeover told Helsingin Sanomat on Tuesday.

Since Tuesday, at least the students of the University of Turku and the Kallio and Torkkeli upper secondary schools have occupied their own institutions and joined the protest.

We, the students of the University of the Arts, are starting the occupation of the Theatre Academy of our university’s Sörnäinen campus today, Thursday 21 September 2023 at 12:00 and we join the following demands made by the students of the University of Helsinki. Our struggle is united.

WE DEMAND

 1. Housing subsidies must not be cut. On the contrary, the living conditions of all students – including international students – must be improved. More affordable housing must be built!

 2. No tuition fees for anyone! Not now and not in the future.

 3. Mental health services for students must be guaranteed.

 4. The University of the Arts must stand behind our demands and show solidarity. We demand that the university takes a public stand and defends:

 • The possibility for students to concentrate on their studies without worries about their livelihood and regardless of their nationality.

 • The university will stand up for equal opportunities in Finland and oppose racist immigration policies that further undermine the position of international students.

IN ADDITION, WE APPEAL TO THE UNIVERSITY OF THE ARTS AS FOLLOWS:

We demand that the University of the Arts enables students to demonstrate safely from today 21.9.2023 onwards, and that it carries out social activism in accordance with its values in relation to the prevailing political situation.

The University of the Arts is a demanding and time-consuming place to study. The intensity of teaching, long days, tight timetables and compulsory attendance make it very difficult for students to work during their studies. Government cuts in student benefits have a direct impact on the quality of study.

Studying at the University of the Arts is also more expensive than the average university education; the cost of tuition per student is very high due to small student groups and private lessons, among other things. The government’s plans to increase tuition fees for non-EU students would therefore particularly affect those studying at the University of the Arts. Tuition fees are already unaffordable for many, and the situation will get worse if fees increase. The University of the Arts aims to be an “internationally attractive community”. If the tuition fees envisaged by the government are implemented, this objective cannot be achieved.

The University of the Arts’ values state that it seeks an active dialogue with the world around it. Now more than ever, the social reality created by the right-wing government requires the University of the Arts to engage in a debate on equality, human rights and democracy. Is the University of the Arts ready to actively defend its values and participate in the social debate? Many will remember the “I am anti-racist” campaign of 2022, in which the University of the Arts was a prominent participant. However, it remains a rhetoric and a level of posturing designed to polish the image of the University of the Arts unless there is a clear resistance to racist policies and the current government.

Does the University know what active opposition to racism is?

The University of the Arts is committed to building an equal and sustainable world. The government’s proposed cuts do not promote equality and are socially unsustainable. What is the University of the Arts’ position on this?

The University of the Arts also aims for a “strong role for art and artistic thinking in society”. We challenge the university’s leadership to take on this role and to support students’ social influence!

SV
Konstuniversitetets studerande har ockuperat Teaterhögskolan idag klockan 12. Konstuniversitetets studentkår (TaiYo) är inte organisatören av ockupationen, men den stöder ockupanterna och instämmer i deras budskap. TaiYo är bekymrad över studenternas utkomst, såsom frysningen av studiestödet och nedskärningarna i bostadsbidraget, och särskilt över de internationella studerandenas försämrade situation. Rätten till yttrandefrihet, konst och kultur är en förutsättning för civilsamhället och demokratin. Ockupanternas meddelande kan läsas ovan, tyvärr bara på finska och engelska.