Poikkeuskäytännöt jatkuvat TaiYo:n toimistolla ja Vapaan taiteen tilassa – Exceptional practices continue at ArtSU’s office and in the Space for Free Arts

Valtioneuvosto on 4.5. päättänyt koronavirusepidemian aiheuttamien rajoitustoimien asteittaisesta purkamisesta ja samalla monien rajoitusten jatkosta 31.5. saakka, ja myös Taideyliopisto on 6.5. tiedottanut yliopiston toiminnan asteittaisesta avautumisesta. Yliopiston tilat kuitenkin pidetään vielä pääsääntöisesti suljettuina opiskelijoilta ja etätyötä suositellaan kaikille 31.7. saakka. Valtioneuvoston ja Taideyliopiston linjausten mukaisesti myös TaiYo:n toimintaa ja tiloja koskevat rajoitukset jatkuvat seuraavasti:

  • Vapaan taiteen tila pidetään kokonaan suljettuna ja kaikki tilan varaukset perutaan 31.5. saakka. Tilan koordinaattori on varauksen tehneisiin yhteydessä tilaisuuksien siirtämisestä.
  • TaiYo:n toimisto pidetään fyysisesti suljettuna 31.7. saakka (toimisto on ollut vuosittain muutenkin suljettu kesä- ja heinäkuun). Toimisto kuitenkin palvelee edelleen normaalien aukioloaikojen (ma-ti ja to-pe klo 13-15, ke klo 14-18) puitteissa etänä, eli puhelimitse (puh. 040 710 4298) ja sähköpostitse (taiyo-toimisto@uniarts.fi) 14.6. saakka. Tämän lisäksi toimistolle voidaan erikseen sopia yksittäisiä fyysisiä tapaamisaikoja, jos se on pian tarkentuvien yliopiston tilojen aukiolokäytäntöjen puitteissa mahdollista.

Taideyliopiston jatkuvasti päivittyvät ohjeet koskien mm. opetusta ja yliopiston tiloja löytyvät yliopiston nettisivuilta osoitteesta www.uniarts.fi/koronavirus. Suomen ylioppilaskuntien liiton sivuilta taas löytyy koottua tietoa ja linkkejä tilanteen vaikutuksesta mm. opintotukeen ja YTHS:n palveluihin osoitteesta https://syl.fi/koronavirus.

Exceptionella praxis fortsätter på KonSts kansli och i Rummet för fri konst

Regeringen har beslutat den 4.5 att i etapper återkalla de restriktiva åtgärder som orsakats av koronavirusepidemin och samtidigt fortsätta många restriktioner fram till den 31.5. Konstuniversitetet har också den 6.5 informerat om gradvis öppnande av universitetets verksamhet, men universitetets lokaler är fortfarande generellt stängda för studeranden och fjärrarbetet rekommenderas för alla fram till den 31.7. I enlighet med regeringens och universitetets beslut kommer restriktionerna för KonSts verksamhet och lokaler att fortsätta enligt följande:

  • Rummet för fri konst kommer att förbli stängt och alla reservationer kommer att avbrytas t.o.m. 31.5. Koordinatorn för rummet kommer att vara i kontakt med alla som hade en reservation för denna period om att skjuta upp evenemanget.
  • KonSts kansli kommer att förbli fysiskt stängt t.o.m. 31.7 (kansliet har stängts varje år i juni och juli ändå). Kansliet betjänar dock fortfarande på distans under normala öppettider (mån-ons och tors-fre 13-15, ons 14-18), d.v.s. via telefon (tel. 040 710 4298) och via e-post (taiyo-toimisto@uniarts.fi) fram till 14.6. Utöver detta kan enskilda fysiska möten på kansliet arrangeras efter separat avtal om detta är möjligt inom öppettiderna för universitetets lokaler, som snart kommer att specificeras.

Konstuniversitetets ständigt uppdaterade instruktioner om undervisning och universitetslokaler finns på universitetets webbplats på www.uniarts.fi/coronavirus. Finlands studentkårers förbunds webbplats har information och länkar om situationens effekter på t.ex. studentförmåner och FSHS-tjänster på https://syl.fi/sv/coronavirus.

Exceptional practices continue at ArtSU’s office and in the Space for Free Arts

The Government has decided on 4 May to start revoking in stages the restrictive measures caused by the coronavirus epidemic and at the same time to continue many restrictions until 31 May. Also Uniarts Helsinki has on 6 May informed about the gradual opening of the university’s activities, but the university’s premises are still generally closed to students and remote working is recommended for everyone until 31 July. In accordance with the decisions of the Government and the University, the restrictions on ArtSU’s operations and premises will continue as follows:

  • The Space for Free Arts will remain closed and all reservations will be canceled until 31 May. The coordinator of the Space will be in touch with all those who had a reservation for this period about postponing the event.
  • ArtSU’s office will remain physically closed until 31 July (the office has been closed every year in June and July anyway). However, office services are still available remotely during normal opening hours (Mon-Tue and Thu-Fri 13-15, Wed 14-18), i.e. by phone (tel. 040 710 4298) and by e-mail (taiyo-toimisto@uniarts.fi) until 14 June. In addition to this, individual physical appointments at the office can be arranged upon separate agreement, if this is possible within the opening hours of the university premises, which will soon be specified.

The University of the Arts’ constantly updated instructions on teaching and university premises can be found on the University’s website at www.uniarts.fi/coronavirus. The National Union of University Students in Finland’s website has information and links on the effects of the situation on e.g. student benefits and FSHS services at https://syl.fi/en/coronavirus.