Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2019–2020 2.5.-12.8. – Enrolment for academic year 2019-2020 May 2 – Aug 12

Ilmoittautuminen Taideyliopistoon lukuvuodelle 2019–2020 alkaa torstaina 2.5. ja päättyy maanantaina 12.8. Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää yliopistolain mukaan tutkinnonsuoritusoikeutensa ja hänen tulee hakea yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi sekä suorittaa uudelleenkirjoittautumismaksu.

Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti Taideyliopiston ylioppilaskuntaan (TaiYo), ja ilmoittautumisen yhteydessä heidän on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös tohtoriopiskelijat, vähintään 3 kuukautta Taideyliopistossa opiskelevat vaihto-opiskelijat sekä erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tai tietyin edellytyksin täydentäviä opintoja suorittavat opiskelijat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita liittymään TaiYo:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun. TaiYo:n jäsenmaksu lukuvuonna 2019–2020 on perustutkintotason opiskelijoille 116 € (58 €/lukukausi; korotus johtuu YTHS:n terveydenhoitomaksun korotuksesta) ja tohtoriopiskelijoille 42 € (21 €/lukukausi; tohtoriopiskelijat eivät voi käyttää YTHS:n palveluita).

Jäsenmaksun maksaminen onnistuu kaikkein helpoimmin WebOodissa (weboodi.uniarts.fi), jossa voi ilmoittautua samalla myös läsnäolevaksi eikä muuta ilmoittautumista enää tarvita. Jos WebOodin käyttö ei onnistu, voi jäsenmaksun maksaa myös pankkisiirtona tai käteisellä tai kortilla TaiYo:n toimistoon; tällöin pitää kuitenkin toimittaa vielä maksukuitti ja ilmoittautumislomake oman akatemian opintopalveluihin, jotta ilmoittautuminen rekisteröityy. Ilmoittautumisen yhteydessä kannustamme myös osallistumaan Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyökeräykseen maksamalla SYL:n keräystilille vähintään 5 euron kehitysyhteistyömaksun kehitysmaiden koulutusolojen parantamiseksi.

Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja sen maksamisesta eri tavoilla löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta http://www.taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu. Kaikissa jäsenmaksuun liittyvissä kysymyksissä voi aina myös ottaa yhteyttä TaiYo:n toimistoon (puh. 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi). Yksityiskohtaisemmat ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta, sen erikoistapauksista ja eri lailla ilmoittautuneiden opiskelijoiden oikeuksista löytyvät Artsista sivulta https://artsi.uniarts.fi/opiskelu/opiskelijan-lukuvuosi/lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Anmälan till läsåret 2019-2020 2.5-12.8

Anmälan till läsåret 2019-2020 vid Konstuniversitetet börjar torsdagen den 2 maj och går ut måndagen den 12 augusti. Alla studerande ska antingen närvaroanmäla sig eller frånvaroanmäla sig samt anmäla sig till både höst- och vårterminen inom utsatt tid. En studerande som inte har gjort läsårsanmälan förlorar enligt universitetslagen rätten att avlägga examen och måste anhålla om rätt att återuppta studierna samt betala en återinskrivningsavgift.

Samtliga grundexamensstuderande (som avlägger kandidat- eller magisterexamen) som närvaroanmält sig hör automatiskt till Konstuniversitetets studentkår och ska i samband med anmälan betala studentkårens medlemsavgift. Forskarstuderande, utbytesstuderande som studerar vid Konstuniversitetet i minst 3 månader samt studerande som genomgår separata pedagogikstudier för lärare eller kompletterande studier med vissa förutsattningar kan om de vill bli medlemmar i studentkåren när som helst under läsåret genom att betala studentkårens medlemsavgift. Studentkårens medlemsavgift läsåret 2019-2020 är 116 € för studerande på grundexamensnivå (58 €/termin, summan är högre än förra året p.g.a. höjningen av SHVS hälsovårdsavgift) och 42 € för forskarstuderande (21 €/termin, SHVS hälsovårdstjänster ingår inte).

Allra lättast går det att betala kåravgiften via WebOodi (weboodi.uniarts.fi), där du samtidigt kan göra din närvaroanmälan och sedan inte behöver göra några andra anmälningar. Om det inte fungerar att betala via WebOodi kan kåravgiften också betalas via bankgiro eller kontant och med kort till studentkårens kansli – men då ska du även lämna in kvitto på betald medlemsavgift och anmälningsblanketten till studentservicen på din akademi för att anmälan ska registreras. KonSt uppmuntrar alla sina medlemmar att delta i Finlands studentkårers förbunds utvecklingssamarbetsinsamling och betala en frivillig utvecklingssamarbetsavgift på minst 5 € till FSF insamlingskonto för att förbättra utbildningsförhållandena i utvecklingsländer.

Mera info om medlemsavgiften finns på KonSts webbsida http://www.taiyo.fi/pa-svenska/medlemsavgift. Du kan alltid kontakta också KonSts kansli (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) om du har frågor gällande medlemsavgiften. Noggrannare information om anmälan i olika situationer finns i Artsi på sidan https://artsi.uniarts.fi/sv/web/guest/studier/lasarstider/anmalan-till-lasaret.

Enrolment for academic year 2019-2020 May 2 – Aug 12

The enrolment for the academic year 2019-2020 begins on Thursday, 2 May and ends on Monday, 12 August. By the end of the enrolment period, all students must register as either attending or not attending the autumn and spring semesters. If a student fails to enrol for the academic year, they will lose the right to study and need to apply to the university for a right to be re-admitted as a student (Universities Act). They will also need to pay a re-enrolment fee.

All basic degree students (bachelor’s or/and master’s degree students) who register as attending automatically become members of the University of the Arts Student Union and must pay the student union membership fee when enrolling. Doctoral students, exchange students who attend Uniarts Helsinki for a minimum of 3 months, and students who are completing either non-degree pedagogical studies for teachers or in some cases supplementary studies can also join the Student Union at any point in the academic year by paying the student union membership fee. The membership fee in the academic year 2019-2020 is 116 € for basic degree students (58 € per semester, the sum is higher than the year before due to a raise in the FSHS health care fee) and 42 € for doctoral students (21 € per semester, Finnish Student Health Services not included).

The easiest way to pay the student union membership fee is via WebOodi (weboodi.uniarts.fi): at the same time, you can enrol as attending and, after that, no other enrolment process is necessary. If paying and enrolling on WebOodi is not possible for you, you can pay the membership fee by bank transfer or in cash or by card to the Student Union office – please note that in this case you must submit a receipt for your membership fee payment and an enrolment form to your academy’s study services in order to ensure your registration as attending! ArtSU also encourages all students to take part in National Union of University Students in Finland’s (SYL) development cooperation fundraising and to pay a voluntary development cooperation fee of at least 5 € to SYL’s fundraising account in an effort to promote the educational environments in developing countries.

For more information on the membership fee, please go to ArtSU’s webpage at http://www.taiyo.fi/in-english/student-union-fee. You are also always welcome to contact the Student Union office (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) with any questions concerning the membership fee. More specific instructions on enrolment in different situations can be found in Artsi at https://artsi.uniarts.fi/en/web/guest/studying/academic-year-calendar/registration-for-the-academic-year.