TÄSMÄHAKU AUKI – FOCUSED SEARCH: Hae opiskelijatuutoriksi! Apply to become a Student Tutor! Bli studenttutor!

(in English below, på svenska nedan)

HUOM! OBS! NB!

Haemme tässä tuutoreita tietyistä koulutusohjelmista, jotka on lueteltu hakulomakkeessa (alla). Muiden koulutusohjelmien tuutorit on rekrytoitu, eli emme valitse niihin tällä hetkellä lisätuutoreita.

We are seeking tutors from certain study programmes that are listed in the application form (below). Other study programme tutors have been recruited already, so we are not recruiting tutors at the moment for them.

Olemme jatkaneet tuutorihakua 7.5. keskiyöhön asti.

We’ve extended the application period until midnight March 29th.

Hae opiskelijatuutoriksi!

Uskotko yhteisön voimaan? Haluatko toivottaa uusia ystäviä tervetulleeksi Taideyliopistoon? Haluatko oppia lisää ryhmistä ja niiden johtamisesta? Taideyliopiston tuutorirekry on nyt auki! Tarvitsemme monia käsiä, sydämiä ja aivoja levittämään punaisen maton auki uusille opiskelijoille – isosti, hauskasti ja hellästi. Tuutorit auttavat uusia opiskelijoita opintojen aloituksessa ja siihen liittyvissä käytännön asioissa sekä uuteen ympäristöön ja Taideyliopiston yhteisöön kotiutumisessa. Haku on auki NYT ja sulkeutuu keskiyöllä 7.5.!

Haemme tuutoreita, jotka haluavat tutustua uusiin ihmisiin ja rakentaa Taideyliopiston yhteisöä. Tuutorina toimimisessa ei tarvita sen ihmeempiä ennakkotietoja tai -taitoja: riittää, että tunnet perusasiat koulutusohjelmastasi ja tarvittaessa osaat myös kysyä neuvoa. Toivomme sinulta kommunikaatiokykyä, sitoutumista ja positiivista asennetta. Tuutoreilla on tärkeä rooli, jossa tutustut uusiin oman alasi opiskelijoihin, tuet heitä opintojensa alkumetreillä ja luot yhteistä me-henkeä. Haluamme myös kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita tuutoreiksi, suomen kielen taitoa ei vaadita.

Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Kriteereinä ovat motivaatio, halu toimia muiden tuutoreiden kanssa yhdessä sekä yhteisöllisyyden kehittäminen. Arvioimme myös hakijoita ryhmänä, jotta tuutorit edustavat erilaisia näkökulmia monipuolisesti.   

Tuutorin tehtäviin kuuluu:

 • Osallistua pestikeskusteluun tuutorin roolista ja toiminnasta, kaikkien tuutoreiden yhteiseen tuutorikoulutukseen pe-la 5.-6.6. ETÄYHTEYDELLÄ sekä lyhyempään akatemiakohtaiseen perehdytykseen elokuussa,
 • ottaa vastaan uusia opiskelijoita heidän aloittaessaan opintonsa, johtaa omaa ryhmää ja järjestää sen kanssa vähintään 4 tapaamista,
 • auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan muihin opiskelijoihin ja opiskelijaelämään omassa akatemiassa ja koko Taideyliopistossa,
 • tutustuttaa uudet opiskelijat oman koulutusohjelmaansa sekä opinnoissa tarvittaviin työkaluihin,
 • laatia tuutorointiraportti ja osallistua tuutoroinnin palautetapaamiseen.

Tuutorina toimimisesta saat:

 • 200 euron rahapalkkion,
 • 2 op suoritusmerkinnän, jos toimit ensimmäistä kertaa tuutorina.

Merkkaa ihmeessä ainakin nämä päivät kalenteriisi jo nyt:

 • Pe-la 5.-6.6. Koulutusviikonloppu,
 • Pe 21.8. Orientaatiopäivä uusille opiskelijoille.

Tuutoroinnin tavoitteena on varmistaa, että jokaiselle uudelle opiskelijalle tarjotaan turvallinen tapa löytää oma yhteisönsä Taideyliopistolla. Yhtä tärkeää on, että kaikilla tuutoreilla on merkityksellinen tehtävä sekä mahdollisuus oppia ja kehittää omia taitojaan. Sinulla on mahdollisuus innostaa muita ja ylittää omatkin odotuksesi. Haluamme, että tämä kokemus on hyödyksi myös tulevissa seikkailuissasi.

Ilmoittaumiset tehdään tämän sivun alaosassa olevan hakulomakkeen kautta 7.5. klo 23.59 mennessä. Lisätietoja voi kysellä tuutorikoordinaattori Hannu Jaakkolalta (hannu.jaakkola@uniarts.fi). Tule auttamaan uutta opiskelijaa opintojensa alkuun ja hae tuutoriksi!


Apply to become a Student Tutor!

Do you believe in the power of community? Do you want to welcome new friends to the University of the Arts Helsinki? Do you want to learn more about groups and leading them? Recruitment for tutors at Uniarts Helsinki is open! We need lots of hands, hearts and brains to roll out the red carpet for new students – while making it big, fun and gentle. The tutors help new students start their studies, including all the practicalities and help them feel at home in their new environment and community. The application period is open NOW and will close on midnight, May 7th!

We are looking for tutors, who want to get to know new people and build the Uniarts community. Working as a tutor does not require special skills or knowledge, it’s enough for you to know the basics of your degree programme and to know how to ask for help when it’s needed. We hope that you have communication skills, commitment and a positive attitude. Tutors have an important role, as you will be getting to know new students in your field of study, support them as they are starting their studies and foster a sense of community. We want to have international students as tutors also, so there is no requirement for Finnish language skills.

The selections for tutors are made based on their applications. Our criteria are motivation, willingness to work with other tutors and developing our community. We will also evaluate all applicants as a group, so that there is a diversity of viewpoints among tutors.

The duties of the tutor include:

 • Participation in a mutual discussion about the role of the tutor and in the common training weekend USING REMOTE WORKING TOOLS Fri-Sat 5-6 June, as well as a shorter academy-specific training in August
 • Welcoming the new students when they arrive and start their studies, leading your own group and arranging a minimum of 4 meetings
 • Helping the new students to get to know other students and student life in your own academy as well as the whole University
 • Helping the new students to know your own degree programme and the tools they need for their studies
 • Writing a tutoring report and participating in a tutoring feedback event.

As a tutor you will receive

 • 200 euro gratuity
 • 2 ECTS credits, if you are a tutor for the first time

Please mark down these dates in your calendar:

 • Fri-Sat 5.-6.6. Training weekend
 • Fri 21.8. Orientation day for new students

The purpose of tutoring is to make sure that every student has a safe route to find their community in the University. Equally important is that the tutors have a meaningful role as well as opportunities to learn and develop their own skills. You will have an opportunity to inspire others and exceed your own expectations! We want this experience to be useful to you in your own further adventures.

Applications are made through the form at the bottom of this page before midnight May 7th. More information from the tutor coordinator Hannu Jaakkola (hannu.jaakkola@uniarts.fi). Come help new students find their way and apply to be a tutor now!


Bli studenttutor!

Tror du på gemenskapens kraft? Vill du vara med och välkomna nya vänner till Konstuniversitetet? Vill du lära dig mer om grupper och ledarskap? Ansökningstiden för att bli tutor vid Konstuniversitetet har nu börjat! Vi behöver många händer för att rulla ut röda mattan för nya studerande så empatiskt och roligt som möjligt. Tutorerna hjälper nya studerande med praktiska frågor vid läsårets början och får dem att känna sig mer hemma vid Konstuniversitetet. Ansökningstiden har NU börjat och tar slut vid midnatt på den 7.5.!

Vi vill rekrytera tutorer som vill lära känna nya människor och öka gemenskapen vid Konstuniversitetet. Du behöver inte några speciella kunskaper eller färdigheter som tutor: det räcker att du har baskunskaper i hur saker fungerar inom ditt utbildningsprogram och vid behov kan själv be om råd. Vi hoppas att du har bra kommunikationsfärdigheter, är engagerad och har en positiv inställning. Som tutor bekantar du dig med andra studerande inom ditt område, erbjuder dem stöd vid studiernas början och främjar vi-andan inom gruppen. Vi vill också ha internationella examensstuderande som tutorer, finska krävs alltså inte.

Valet till studenttutor görs på grund av ansökningarna. Våra kriterier är motivation och viljan att arbeta med andra tutorer och utveckla vårt samhälle. Vi kommer också att utvärdera alla sökande som en grupp, så att det finns en mångfald av synpunkter bland tutorerna.

Till tutorernas uppgifter hör att:

 • Delta i ett diskussion om rollen av studenttutor, i ett gemensamt utbildningsveckoslut som ordnas fre-lör 5–6.6 för alla tutorerna samt i ett kortare utbildningstillfälle som ordnas separat vid varje akademi i augusti, 
 • hälsa nya studerande välkomna när de inleder sina studier, leda din egen grupp och ordna minst 4 möten med gruppen,
 • hjälpa nya studerande att bekanta sig med andra studerande och med studielivet vid sin egen akademi och vid hela Konstuniversitetet,
 • introducera de nya studerandena till de verktyg som behövs inom utbildningsprogrammet och vid studierna,
 • skriva och lämna in en tutorrapport och att delta i feedbacksessionerna för tutorerna.

Som tutor får du:

 • ett arvode på 200 euro,
 • 2 studiepoäng, om du jobbar som tutor för första gång,

Markera dessa datum i din kalender redan nu:

 • Fre-lör 5–6.6 Ett utbildningsveckoslut
 • Fre 21.8 Introduktionsdag för nya studerande

Med tutorernas insats försäkrar vi att varje ny studerande har ett tryggt sätt att hitta sin egen plats vid Konstuniversitetet. Det är lika viktigt att alla tutorerna har en betydelsefull uppgift och chansen att lära sig och utveckla sina färdigheter. Du får chansen att inspirera andra och överträffa dina egna förväntningar. Vi vill att den här erfarenheten är nyttigt för dig även med tanke på dina framtida äventyr.

Ansök med elektroniska blanketten här nedan senast den 7.5. kl. 23.59. Mer information ges av tutorkoordinatorn Hannu Jaakkola (hannu.jaakkola@uniarts.fi). Bli tutor och hjälp nya studerande att komma igång med studierna!