Taide ja kulttuuri prosenttiin – TaiYo:n eduskuntavaalitavoitteet 2023

1. Taide ja kulttuuri on yhteiskuntamme ytimessä  

Panostamalla luoviin aloihin panostamme työllisyyden kasvuun, tuemme aluekehitystä ja lisäämme hyvinvointia. Luovien alojen bruttokansantuote ei ole vielä yleisellä EU:n tasolla (4,4%), joten paljon on tilaa parantaa.  

Taide ja kulttuuri vahvistavat hyvinvointia, tukevat kestävyyttä, oppimista ja osallisuutta. Luovat alat toimivat merkittävinä työllistäjinä Suomessa, ja ovat keskeinen osa kansantaloutta. Taide omana itseisarvonaan luo korvaamatonta merkitystä yksilöiden sekä yhteisöjen elämään ja toimii yhteiskunnallisen muutoksen edelläkävijänä. 

  • Nostetaan kulttuuribudjetti yli prosenttiin valtion budjetista (1,5% taiteen perusopetus mukaan laskettuna).  
  • Kulttuurin ja taiteen nykyinen apurahajärjestelmä on hyvin sirpaloitunut. Apurahajärjestelmä tarvitsee kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa on huomioitava alojen moninaisuus ja tarve joustavuudelle, päätösten avoimuus sekä hakijanäkökulma kokonaisjärjestelmään. 
  • Edistetään uusien luovien alojen yritysten syntymistä ja tuetaan luovien alojen yhteistyötä, sekä yhteistyömahdollisuuksia muiden alojen kanssa.  
  • Tarvitsemme myös nuorten taiteilijoiden ääntä ja kokemuksia kulttuurialojen päätöksenteossa. Taideopiskelijoiden ääntä kuullaan kulttuuripoliittisessa selontekotyössä tulevalla hallituskaudella.

2. Rakennetaan taidealojen sosiaaliturvaa kestävämmäksi

Kulttuuri ja luovat alat ovat Suomen suurimpia työllistäjiä. Luovien alojen erityispiirteitä ei tällä hetkellä osata tunnistaa tarpeeksi monissa hallintorakenteissa. Taiteilijat saavat muun muassa työsuhdepalkkioiden lisäksi rojalteja, tekijänoikeuskorvauksia ja apurahoja. Luovan alojen tekijöissä on jo pitkään ollut itsenäisiä yrittäjiä, ja tulevaisuudessa taide- ja myös muiden alojen itsensä työllistäminen tulee kasvamaan entisestään erityisesti digitalisaation tuomien mahdollisuuksien myötä. Koronapandemia toi erityisesti esille taiteen ja kulttuurin sosiaaliturvan haasteet.  

  • Tunnistetaan luovan työn erityisluonne ja kehitetään sen toimeentuloa ja työllistymistä.  
  • Parannetaan työttömyysturvaa taidealojen tekijöille. Esimerkiksi kun tulovirta tulee alan luonteesta johtuen jatkuvasti useammasta lähteestä, luovan työn tekijällä on oikeus työttömyysturvaan.  
  • Kuttuuri- ja taidealojen erityisluonne otettava huomioon sosiaaliturvan uudistuksessa.

3. Luovien alojen osaamisen hyödyt käyttöön

Kulttuurin keinoilla voidaan tukea yhteisöllisyyttä, mielenterveyttä, kriittistä ajattelemista, johtamistaitoja ja itsetuntemusta. Luovien alojen erikoisosaamisella voidaan tukea laajalti yhteiskunnan monia peruspilareita.  

Digitalisaation myötä kulttuurin ja taiteen ollessa näkyvillä kaikkialla kaiken aikaa, tarvitsemme entistä enemmän kulttuurilukutaitoa. Jokaisella on oikeus taide- ja kulttuuriosaamiseen.  

  • Luovien alojen erikoisosaaminen tunnistettava entistä paremmin.  
  • Kulttuurin voima tunnistetaan kehityshankkeissa. Yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisujen löytämisessä ja rakentamisessa hyödynnetään luovien alojen asiantuntijoita. 
  • Taiteitten perusopetusta vahvistetaan osana koulutusjärjestelmää, ja vahvistetaan kansalaisten kulttuurilukutaitoa.