Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee Vapaan taiteen tilan koordinaattoria

This post is requires sufficient Finnish skills, but you can apply also in English. For English translation, please see below.

Taideyliopiston ylioppilaskunta hakee uutta Vapaan taiteen tilan koordinaattoria osa-aikaiseen työsuhteeseen 8.5.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työsopimus solmitaan määräaikaisena 31.12.2023 asti, mutta sopimusta pyritään mahdollisuuksien mukaan jatkamaan tilan rahoituksen jatkuessa.

Vapaan taiteen tila on Taideyliopiston opiskelijoiden taidetila, joka toimii tällä hetkellä Katri Valan puiston väestönsuojassa Sörnäisissä. Tilan toimintaa pyörittää Taideyliopiston ylioppilaskunta ja sen rahoituksesta vastaa Taideyliopisto. Vuodesta 2013 toiminut Vapaan taiteen tila toimii sateenvarjona ja konkreettisina seininä erilaisille opiskelijoiden taideprojekteille, kuten esityksille, keikoille, galleriatoiminnalle, konserteille, iltamille, workshopeille ja muille kokoontumisille. Perusperiaatteena on, että tilassa tehtävän taiteen laatua ja sisältöä ei mikään taidekomitea etukäteen arvota.

Vapaan taiteen tilan koordinaattori vastaa tilan käytännön toiminnan pyörittämisestä. Pääasiallisia työtehtäviä ovat varausten vastaanottaminen ja hallinta, tilan yleisen kunnon ja kaluston hoitaminen sekä niiden käytön opastaminen, kulukorvausten maksaminen, nettisivujen ja sosiaalisen median profiilien ylläpito, tapahtumista tiedottamisessa auttaminen sekä tilan käyttäjien ja omistajien kanssa kommunikoiminen. Koordinaattori tekee yhteistyötä ylioppilaskunnan hallituksen ja muiden työntekijöiden kanssa, ja hänen esihenkilönään toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri.

 

Toivomme hakijalta…

 • omatoimisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • hyvää organisointikykyä ja itsensäjohtamistaitoja
 • esitysteknistä osaamista eli perustuntemusta ääni-, valo-, kuva- ja ripustustekniikasta
 • hyviä viestintätaitoja verkkosivujen ja someprofiilien ylläpitoa varten
 • joustavuutta ja luovuutta
 • täsmällisyyttä ja kykyä toteuttaa huolellisesti annettua budjettia
 • hyviä sosiaalisia taitoja
 • kykyä ja motivaatiota kehittää tilan toimintaa ja konseptia

Eduksi katsotaan…

 •  tilan ja sen laitteiden huoltoon liittyvä osaaminen ja can do -asenne
 • taide- ja kulttuurialan tuntemus ja/tai opinnot
 • kokemus ylioppilaskuntatoiminnasta

Tehtävä edellyttää riittävää suomen ja englannin kielen taitoa, minkä lisäksi ruotsin kielen taidosta on etua.

Vapaan taiteen tilan koordinaattorin työaika on lähtökohtaisesti keskimäärin 22,5 h viikossa (60 %) ja sen jakautuminen on sovittavissa joustavasti. Tehtävän peruspalkka on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen pohjalta 1 060,00 €/kk, jonka lisäksi maksetaan työehtosopimuksen mukaiset kokemus-, koulutus- ja kehittymislisät. Pääsihteeri antaa mielellään lisätietoja tehtävän palkkauksesta.

Taideyliopiston ylioppilaskunnalle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa torstaihin 27.4. klo 10 mennessä osoitteeseen taiyo-paasihteeri@uniarts.fi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Haastatteluihin kutsuttaville ilmoitetaan asiasta perjantaihin 28.4. klo 17 mennessä. Haastattelut pidetään keskiviikkona 3.5. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta torstaina 4.5.

 

More information:

 

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) on noin 1700 taideopiskelijan julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii Taideyliopiston opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestönä. Taideyliopiston ylioppilaskunnan toimintaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa http://www.taiyo.fi.

Olemme syrjinnästä vapaa työpaikka ja pyrimme tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Kannustamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakemaan riippumatta esimerkiksi hakijan etnisestä taustasta, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä. Emme käytä työhakemuksissa luovutettuja henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, ja hakemukset ja CV:t tuhotaan tietoturvallisesti viimeistään vuoden kuluttua rekrytointiprosessin päättymisestä.

***

 

The University of the Arts Student Union is looking for a new coordinator of the Space for Free Arts (Vapaan taiteen tila)

The University of the Arts Student Union is looking for a new coordinator of the Space for Free Arts (Vapaan taiteen tila) for part-time employment as of 8.5.2023 or by agreement. The employment contract will be concluded for a fixed period until 31.12.2023, but the aim is to extend the contract as far as possible as the financing of the space continues.

Space for Free Arts is an event space for the students in the University of The Arts Helsinki to organize their exhibitions, concerts, performances and other events. The space is located in Katri Valan park’s shelter in the area of Sörnäinen, Helsinki. The operations of the space are run by the University of the Arts Student Union and it is funded by the University of the Arts Helsinki. The Space for Free Arts, which has been operating since 2013, serves as an umbrella and concrete walls for various student art projects, such as performances, gigs, gallery activities, concerts, evenings, workshops and other artistic events. The basic principle is that the quality and content of the art done in the space is not valued in advance by any art committee.

The coordinator of the Spade for Free Arts is responsible for running the practical operations of the space. The main tasks are receiving and managing reservations, taking care of the general condition of the space and its equipment, as well as instructing in their use, paying expenses, maintaining website and social media profiles, helping with information about events, and communicating with the users and owners of the space. The coordinator cooperates with the student union’s board and other employees, and their foreperson is the secretary general of the student union.

 

We hope from the applicant…

 • ability to work independently and self-directed
 • good organizational and self-management skills
 • performance technical skills, i.e. basic knowledge of sound, light, audiovisual and hanging technology
 • good communication skills for maintaining websites and social media profiles
 • flexibility and creativity
 • punctuality and ability to carefully implement the given budget
 • good social skills
 • ability and motivation to develop the operations and concept of the space

The advantage is considered…

 • Competence and   can-do attitude related to the maintenance of the farm and its equipment
 • knowledge and/or studies in the field of arts and culture
 • experience in student union activities

The position requires sufficient knowledge of Finnish and English, in addition to which knowledge of Swedish is an advantage.

 

The working hours of the coordinator of the fSpace for Free Arts are, on average, 22.5 hours per week (60%) and its distribution can be agreed flexibly. Based on the collective agreement of the student unions, the basic salary for the position is 1,060.00 € per month, in addition to which experience, training and development allowances in accordance with the collective agreement are paid. The secretary general will be happy to provide further information on the salary of the position.

Free-form applications addressed to the University of the Arts Student Union with a CV must be submitted by Thursday April 27 at 10am to address taiyo-paasihteeri@uniarts.fi. Some of the applicants are invited for an interview. Those invited to interviews will be notified by Friday April 28 at 5pm. The interviews will be held on Wednesday May 3. All applicants will be informed at latest on Thursday May 4.

 

For more information:

 • Lauri Grünthal, Secretary General of the University of the Arts Student Union, tel. +358 40 710 4296, taiyo-paasihteeri@uniarts.fi
 • Peso Anna, current coordinator of the Space for Free Arts, tel. +358 40 710 4227, info@vapaantaiteentila.fi
 • http://www.vapaantaiteentila.fi/en/

 

The University of the Arts Student Union (TaiYo) is a community of approximately 1700 art students that acts as an interest and service organisation for the students of the Uniarts. You can read more about the activities of the student union at http://www.taiyo.fi.

We are a discrimination-free workplace and strive to provide equal opportunities for all. We encourage people of all genders and gender identities and belonging to different minorities to apply, regardless of, for example, the applicant’s ethnic background, possible disability, religion or age. We do not use the personal data disclosed in job applications for any other purpose, and applications and CVs are destroyed securely no later than one year after the end of the recruitment process.