Muista ilmoittautua uudelle lukuvuodelle viimeistään 10.8.! Remember to enrol for the new academic year by 10 August!

Ilmoittautuminen Taideyliopistoon lukuvuodelle 2019–2020 päättyy maanantaina 10.8. Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä syys- että kevätlukukaudelle ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisen, hän menettää yliopistolain mukaan tutkinnonsuoritusoikeutensa ja hänen tulee hakea yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi sekä suorittaa uudelleenkirjoittautumismaksu.

Kaikki läsnäolevaksi ilmoittautuneet kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat perustutkinto-opiskelijat kuuluvat automaattisesti Taideyliopiston ylioppilaskuntaan (TaiYo), ja ilmoittautumisen yhteydessä heidän on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Perustutkinto-opiskelijoiden lisäksi myös tohtoriopiskelijat, vähintään 3 kuukautta Taideyliopistossa opiskelevat vaihto-opiskelijat sekä erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tai tietyin edellytyksin täydentäviä opintoja suorittavat opiskelijat ovat halutessaan lämpimästi tervetulleita liittymään TaiYo:n jäseneksi maksamalla jäsenmaksun. Jäsenmaksun lisäksi kannustamme kaikkia myös osallistumaan Suomen ylioppilaskuntien liiton kehitysyhteistyökeräykseen maksamalla SYL:n keräystilille vähintään 5 euron kehitysyhteistyömaksun kehitysmaiden koulutusolojen parantamiseksi.

Jäsenmaksun maksaminen onnistuu kaikkein helpoimmin WebOodissa (weboodi.uniarts.fi), jossa voi ilmoittautua samalla myös läsnäolevaksi eikä muuta ilmoittautumista enää tarvita. Jos WebOodin käyttö ei onnistu, voi jäsenmaksun maksaa myös pankkisiirtona tai käteisellä tai kortilla TaiYo:n toimistoon; tällöin pitää kuitenkin toimittaa vielä maksukuitti ja ilmoittautumislomake oman akatemian opintopalveluihin, jotta ilmoittautuminen rekisteröityy. HUOM! Lukuvuonna 2020-2021 jäsenmaksussa tapahtuu merkittävä muutos, kun YTHS:n terveydenhoitomaksu siirtyy 1.1.2021 alkaen Kelan perittäväksi. Vielä syksyn 2020 osalta TaiYo:n jäsenmaksu sisältää YTHS:n terveydenhoitomaksun entiseen tapaan, mutta kevätlukukauden 2021 osalta YTHS-maksu maksetaan erikseen Kelalle. TaiYo:n jäsenmaksu siis käytännössä laskee, mutta sen lisäksi perustutkinto-opiskelijoiden on keväästä 2021 lähtien maksettava pakollinen YTHS-maksu erikseen.

Tarkemmat tiedot jäsenmaksusta ja sen maksamisesta eri tavoilla, eri jäsenmaksusummista ja YTHS-maksun muutoksesta löytyvät TaiYo:n nettisivuilta osoitteesta www.taiyo.fi/jasenille/jasenmaksu. Kaikissa asiaan liittyvissä kysymyksissä voi aina myös ottaa yhteyttä TaiYo:n toimistoon (puh. 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi). Yksityiskohtaisemmat ohjeet lukuvuosi-ilmoittautumisesta, sen erikoistapauksista ja eri lailla ilmoittautuneiden opiskelijoiden oikeuksista löytyvät Artsista sivulta https://artsi.uniarts.fi/opiskelu/opiskelijan-lukuvuosi/lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Kom ihåg att anmäla dig till nya läsåret senast den 10.8!

Anmälan till läsåret 2019-2020 vid Konstuniversitetet går ut måndagen den 10 augusti. Alla studerande ska antingen närvaroanmäla sig eller frånvaroanmäla sig samt anmäla sig till både höst- och vårterminen inom utsatt tid. En studerande som inte har gjort läsårsanmälan förlorar enligt universitetslagen rätten att avlägga examen och måste anhålla om rätt att återuppta studierna samt betala en återinskrivningsavgift.

Samtliga grundexamensstuderande (som avlägger kandidat- eller magisterexamen) som närvaroanmält sig hör automatiskt till Konstuniversitetets studentkår och ska i samband med anmälan betala studentkårens medlemsavgift. Forskarstuderande, utbytesstuderande som studerar vid Konstuniversitetet i minst 3 månader samt studerande som genomgår separata pedagogikstudier för lärare eller kompletterande studier med vissa förutsattningar kan om de vill bli medlemmar i studentkåren när som helst under läsåret genom att betala studentkårens medlemsavgift. KonSt också uppmuntrar alla sina medlemmar att delta i Finlands studentkårers förbunds utvecklingssamarbetsinsamling och betala en frivillig utsam-avgift på minst 5 € till FSF insamlingskonto för att förbättra utbildningsförhållandena i utvecklingsländer.

Allra lättast går det att betala kåravgiften via WebOodi (weboodi.uniarts.fi), där du samtidigt kan göra din närvaroanmälan och sedan inte behöver göra några andra anmälningar. Om det inte fungerar att betala via WebOodi kan kåravgiften också betalas via bankgiro eller kontant och med kort till studentkårens kansli – men då ska du även lämna in kvitto på betald medlemsavgift och anmälningsblanketten till studentservicen på din akademi för att anmälan ska registreras. OBS: fr.o.m. 1.1.2021 kommer en betydande förändring att ske i KonSts medlemsavgift, när SHVS-hälsovårdsavgiften inte längre betalas som en del av studentkårens medlemsavgift. Under höstterminen 2020 inkluderar KonSts medlemsavgift fortfarande SHVS-avgiften som tidigare, men för vårterminen 2021 kommer SHVS-avgiften att betalas separat till FPA. I praktiken kommer studentkårens medlemsavgift att minska, men dessutom kommer studeranden att betala den obligatoriska SHVS-avgiften separat från våren 2021.

Mera info om medlemsavgiften och olika sätt att betala den, summorna och ändringen i SHVS-avgiften finns på KonSts webbsida www.taiyo.fi/sv/jasenille/jasenmaksu. Du kan alltid kontakta också KonSts kansli (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) om du har frågor gällande medlemsavgiften. Noggrannare information om anmälan i olika situationer finns i Artsi på sidan https://artsi.uniarts.fi/sv/web/guest/studier/lasarstider/anmalan-till-lasaret.

Remember to enrol for the new academic year by 10 August!

The enrolment for the academic year 2019-2020 ends on Monday, 10 August. By the end of the enrolment period, all students must register as either attending or not attending the autumn and spring semesters. If a student fails to enrol for the academic year, they will lose the right to study and need to apply to the university for a right to be re-admitted as a student (Universities Act). They will also need to pay a re-enrolment fee.

All basic degree students (bachelor’s or/and master’s degree students) who register as attending automatically become members of the University of the Arts Student Union and must pay the student union membership fee when enrolling. Doctoral students, exchange students who attend Uniarts Helsinki for a minimum of 3 months, and students who are completing either non-degree pedagogical studies for teachers or in some cases supplementary studies can also join the Student Union at any point in the academic year by paying the student union membership fee. ArtSU also encourages all students to take part in National Union of University Students in Finland’s (SYL) development cooperation fundraising and to pay a voluntary development cooperation fee of at least 5 € to SYL’s fundraising account in an effort to promote the educational environments in developing countries.

The easiest way to pay the student union membership fee is via WebOodi (weboodi.uniarts.fi): at the same time, you can enrol as attending and, after that, no other enrolment process is necessary. If paying and enrolling on WebOodi is not possible for you, you can pay the membership fee by bank transfer or in cash or by card to the Student Union office – please note that in this case you must submit a receipt for your membership fee payment and an enrolment form to your academy’s study services in order to ensure your registration as attending! N.B. During the academic year 2020-2021, a significant change will take place in ArtSU’s membership fee, as the FSHS health care fee will no longer be charged as part of the student union membership fee from 1 January 2021 on. As of autumn 2020, ArtSU’s membership fee still includes the FSHS health care fee as before, but for the spring semester 2021, the FSHS fee will be paid separately to Kela. In practice, the student union membership fee will decrease, but in addition, basic degree students will have to pay the mandatory FSHS fee separately from spring 2021.

For more information on the membership fee, different sums and payment methods, as well as the change in the FSHS health care fee, please go to ArtSU’s webpage at www.taiyo.fi/en/jasenille/jasenmaksu. You are also always welcome to contact the Student Union office (tfn 040 710 4298, taiyo-toimisto@uniarts.fi) with any questions concerning the membership fee. More specific instructions on enrolment in different kinds of situations can be found in Artsi at https://artsi.uniarts.fi/en/web/guest/studying/academic-year-calendar/registration-for-the-academic-year.