Ethän jää yksin epäasiallisen kohtelun tilanteissa! – Don’t go at it alone if you get treated inappropriately!

Ylen 15.10. julkaisema uutinen Sibelius-Akatemiassa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä on puhuttanut viime viikkoina paljon. Taideyliopiston ylioppilaskunta haluaa, että Taideyliopisto on kaikille yhdenvertainen ja turvallinen yhteisö oppia ja kasvaa. Jaamme yliopiston periaatteen siitä, että Taideyliopistossa tulee olla nollatoleranssi kaikenlaiselle epäasialliselle käytökselle, ja tuemme yliopistoa sen sitoumuksessa selvittää kaikki esiin tulevat tapaukset. TaiYo on myös useissa eri yhteyksissä tuonut esille keinoja epäasiallisen kohtelun tapausten ilmoituskynnyksen madaltamiseksi, ja viime viikolla tapasimme mm. Taideyliopiston hallitusta ja jatkoimme keväällä aloitettua työtä toimintakulttuurin parantamiseksi.

Haluamme ylioppilaskuntana pitää huolen, että jokainen opiskelija tietää, keneen ottaa yhteyttä epäasiallisen kohtelun tilanteissa ja että kukaan ei jää asian kanssa yksin. Kannustamme opiskelijoita ottamaan epäasiallisen käytöksen puheeksi ja viemään kohtaamansa tilanteet eteenpäin myös virallisia kanavia pitkin. Tämä ei aina ole helppoa, mutta epäasialliseen käytökseen ja häirintään ei voida puuttua, ellei konkreettisia tapauksia viedä eteenpäin. Myös yleisemmällä tasolla keskustelu asiasta on tärkeää, ja kaikilla tulee olla oikeus huomauttaa asiattomiksi kokemistaan tilanteista ilman, että heidät leimataan vaikeiksi henkilöiksi.

Taideyliopisto on muutama viikko sitten julkaissut yleiset toimintaohjeet, kuinka toimia epäasiallisen kohtelun tilanteissa ja miten asiatonta käytöstä käsitellään Taideyliopiston sisällä. Koko ohjeistus löytyy osoitteesta https://artsi.uniarts.fi/fi/asiallisesti, mutta tässä keskeisimmät toimintaohjeet pähkinänkuoressa:

 1. Kun koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi, ota asia puheeksi mahdollisimman pian ko. henkilön kanssa, jos suinkin pystyt. Ilmaise selkeästi, että koet tämän käyttäytymisen epäasialliseksi ja pyydä häntä lopettamaan. Kuvaile konkreettisesti, minkälainen käyttäytyminen on ollut epäasiallista ja tuo esille, ettet hyväksy hänen toimintaansa.
 2. Mikäli tilanne on uhkaava, poistu tilanteesta ja/tai pyydä toinen henkilö avuksi. Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112. Mikäli epäilet joutuneesi rikoksen kohteeksi, tee tapahtuneesta poliisille rikosilmoitus.
 3. Kirjaa ylös mitä tapahtui, milloin, ja ketkä olivat tilanteessa läsnä. Dokumentointi auttaa asian selvittämistä, kun on selkeää materiaalia siitä, mitä tarkalleen ottaen on tapahtunut ja mikä on koettu epäasialliseksi käyttäytymiseksi.
 4. Jos epäasiallinen käytös jatkuu puheeksi ottamisen jälkeenkin, vie asia eteenpäin. Voit viedä asian eteenpäin silloinkin, kun et ole pystynyt puhumaan siitä suoraan epäasiallisesti käyttäytyneelle. Asian eteenpäin viemiseen saa tarvittaessa apua ja tukea – älä jää asian kanssa yksin äläkä syytä itseäsi tilanteesta!
 5. Epäasiallisen kohtelun ilmoituksen jälkeen selvitystä tekevällä henkilöllä on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin kahden viikon kuluessa. Yliopiston työntekijöitä sitoo asiassa vaitiolovelvollisuus ja myös ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Jos tarvitset tilanteessa matalan kynnyksen vertaistukea, keskusteluapua tai neuvoja asian eteenpäin viemisessä, voit olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

Kun haluat viedä asian virallisesti eteenpäin yliopistolla, voit olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

 • Jos epäasiallisesti käyttäytyvä on yliopiston henkilökuntaan kuuluva, asiasta ilmoitetaan oman akatemian henkilöstö- ja palvelupäällikölle
 • Jos epäasiallisesti käyttäytyvä on toinen opiskelija, asiasta ilmoitetaan omalle vastuuopettajalle ja/tai koulutusohjelman/opetusalueen/aineryhmän johtajalle.

Lisätietoa:

Ylen artikkeli seksuaalisesta häirinnästä Sibelius-Akatemiassa:
https://yle.fi/uutiset/3-11594179

Ylen uutiset 15.10. kohdasta 17.40 eteenpäin (pj. Sofia Charifi kommentoi ylioppilaskunnan puolesta uutisen lopulla):
https://areena.yle.fi/1-50338409

TaiYo:n kannanotto epäasiallisesta käytöksen ehkäisemisestä helmikuulta 2020:
https://taiyo.fi/2020/02/18/taiyo-vaatii-taideyliopistolta-lisaa-panostuksia-epaasiallisen-kaytoksen-ehkaisemiseen/

Don’t go at it alone if you get treated inappropriately!

National broadcaster Yle published a news article on 15.10. about sexual harassment in Sibelius Academy, which has sparked a lot of discussion these last weeks. The University of the Arts Student Union (ArtSU) wants Uniarts Helsinki to be an equal and safe community for everyone to grow and learn. We share the university’s principle that there is zero tolerance for any kind of inappropriate treatment, and we support Uniarts in their commitment to investigate every case that is uncovered. ArtSU has also highlighted different means of lowering the threshold of reporting such cases, and we’ve met the Board of Uniarts last week to continue the work on improving the culture at the university.

As a student union, we want to make sure that every student knows who they can contact if they encounter inappropriate treatment, and that no one would be left alone with such incidents. We encourage students to speak up about inappropriate treatment, and also to use the official channels for dealing with such incidents. This is not always easy, but it’s not possible to deal with harassment or inappropriate behavior if cases are not reported. On a more general level, it’s also important to have discussions about appropriate behavior. Everyone must have the right to comment on situations they feel are inappropriate without being labeled as difficult people.

A few weeks ago, Uniarts Helsinki published general guidelines on how to deal with situations of inappropriate treatment, and how cases will be handled inside the university. The whole guideline can be found here: https://artsi.uniarts.fi/en/asiallisesti. The most important parts on how to act are as follows:

 1. When you feel that you’ve been treated inappropriately, speak with the person as soon as possible, if you feel you can. Be clear that you feel the treatment is inappropriate, and ask them to stop. Describe in detail the behavior that has been inappropriate and let them know that you don’t approve of their actions.
 2. If the situation is threatening, leave the situation and/or ask another person to help. In an emergency, call emergency services at 112. If you think you’ve been the target of a crime, make a police report.
 3. Write up what happened, when, and who were present in the situation. Documenting the incident will help in the process of investigation, as it provides clear material on what exactly has happened and what has been felt to be inappropriate behaviour. 
 4. If the inappropriate treatment continues after speaking up, bring the case forward at the university. You can bring the case forward even if you weren’t able to speak directly to the person who has behaved inappropriately. Bringing the case forward makes it possible to get help and support – don’t stay alone with it, and don’t blame yourself about the situation!
 5. After a notice of inappropriate behavior, the staff member who is dealing with the investigation is required to start proceedings in two weeks of the notice. University staff are bound by professional confidentiality, and discussions with student union harassment contact persons are also confidential.

If you need low-threshold help, peer support or advice on how to proceed, you can contact the following:

When you want to bring a case forward at the university, you can contact the following:

 • If the person behaving inappropriately is a member of university staff, the case can be reported your academy’s Personnel Manager
 • If the person behaving inappropriately is another student, the case can be reported to your supervising teacher and/or the director of your degree programme / subject group.

More information:

Yle article about sexual harassment in Sibelius Academy (Finnish):
https://yle.fi/uutiset/3-11594179

Yle news 15.10. from 17.40 forward (Finnish, ArtSU’s Chairperson Sofia Charifi comments on behalf of the student union at the end):
https://areena.yle.fi/1-50338409

ArtSU’s statement on preventing inappropriate behavior, Feb 2020 (Finnish/English):
https://taiyo.fi/2020/02/18/taiyo-vaatii-taideyliopistolta-lisaa-panostuksia-epaasiallisen-kaytoksen-ehkaisemiseen/